หนังสือเวียนปี ๒๕๔๘                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ


 

28. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๔๓๘๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การแปลงสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​
27. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๔๐๑๑๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การปิดประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก

26. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๓๖๘๑๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง จดทะเบียนบุริมสิทธิตามมาตรา  ๒๗๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
25. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๓๕๒๘๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด เพื่อสนับสนุนการซื้อขายบ้านมือสอง
24. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๓๔๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีการยกที่ดิน 
ให้วัด

23. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๘๒๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การดำเนินการบางธุรกรรมของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
22. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๘๐๘๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง แจ้งโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
21. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๕๙๑๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเรียกเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมและภาษีอากร กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
20. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๔๔๓๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจด        ทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. ๒๕๔๘
19. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๑๙๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ถูกขายทอดตลาดและผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นนิติบุคคล
18. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๑๐๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการโอนกิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
17. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๗๘๘๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มาไม่พร้อมกัน
16. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๖๒๓๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขอออก        หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน
15. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๖๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีที่มีผู้มายื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้กับผู้ขอได้
14. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๖๑๙๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินราคาที่ดินเพื่อ         ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
13. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๔๘๖๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๘
12. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๔๓๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและ     นิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ฉบับปรับปรุง .. ๒๕๔๘
11. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๓๗๒๗ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การศึกษาคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในเว็บไซด์ของกรมที่ดิน
10. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๑๒๖๗๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง หารือค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดให้แก่กระทรวงการคลัง
9. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๙๖๙๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ปลอม
8. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๕๘๔๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง การนับวันเริ่มและจำนวนปีถือครองสิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีไม่ทราบวันที่ออกเลขประจำบ้าน
7. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๔๘๓๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
6. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๔๕๓๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ     ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
5. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๓๘๐๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจาการขายอสังหาริมทรัพย์กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
4. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๑๓๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง การทุจริตของผู้มาติดต่อเกี่ยวกับที่ดิน
3. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๑๐๗๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร
2. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๐๙๘๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง การจดทะเบียนเช่าที่ดินราชพัสดุ      
1. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๐๐๐๔๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง ขยายเวลาการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย