​​​                                                         ​       หนังสือเวียนปี ๒๕๔๙                                         

                                                                                                                                                                      ย้อนกลับ

. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๐๔๒๘ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การประเมินราคาทุนทรัพย์
. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๐๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจัดพิมพ์คำขอ สัญญา และบันทึกข้อตกลงด้วยระบบ   
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์

. ที่ มท ๐๕๐๕.๔/ว.๐๐๗๗๕ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง มาตรารให้ความช่วยเหลือ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๐๗๙๖ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักรตาม    
    มาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

. ที่ มท ๐๕๐๕/ว.๐๐๙๔๕ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บอากรแสตมป์
. ที่ มท ๐๓๐๔/ว.๑๓๘ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ขอให้ระงับการจัดตั้งและดำเนินการทางสถานีวิทยุชุมชน   
    โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๑๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย
    การตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับที่ดินและห้องชุดเพื่อเก็บรักษาโดยระบบไมโครฟิล์มหรือระบบเอกสาร
    พ.ศ.๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด

. ที่ มท ๐๕๐๘/ว.๐๑๖๗๓ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งราคารับจ้างผลิตครุภัณฑ์สำหรับที่ดิน                 
. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๐๑๗๗๘ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ในราชพัสดุ

๑๐.ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว.๒๗๓ ลงวันท่ ๒๖ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อ  
     ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง

๑๑. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๐๓๐๐๐ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและ
      ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

๑๒. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๓๐๖๓ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง สรุปหลักเกณฑ์และแนวคำวินิจฉัย กรณีการลด            
      ค่าธรรมเนียมขายและจำนองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

๑๓. ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว.๐๓๘๖๙ ลงวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง                                 
๑๔. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๐๔๙๙๒ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางในการลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน             

๑๕. ที่ มท ๐๕๐๕.๔/๐๕๓๘๙ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความ
      ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๑๖. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนอง  
      อสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

๑๗. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๐๕๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการที่ปรึกษา
      ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่ออำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติและมอบอำนาจเพิ่มเติม

๑๘. ที่ มท ๐๕๐๕.๒/ว.๐๕๔๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักเกณณ์การแจ้งสิทธิในการฟ้อง
      คดีปกครอง ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

๑๙. ที่ มท ๐๕๑๖.๓/ว.๐๕๕๔๒ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง การรายงานผลโฉนดที่ดินค้างแจก
๒๐. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๕๙๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บหนังสือรับรอง  
      การทำประโยชน์ (น.ส.๓ , น.ส. ๓ ข. , น.ส.๓ ก.) ที่ออกโฉนดที่ดินแล้ว

๒๑. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๖๐๕๒ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๔๙ เรื่อง หลักฐานที่คนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่า
      เป็นคนต่างด้าว ต้องนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิในห้องชุด

๒๒. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๖๓๓๘ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม           
๒๓. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๖๘๐๕ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของกองทุน
      ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
      พ.ศ.๒๕๔๒

๒๔. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๐๖๘๙๙ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาความ      
      ยากจนของนายกรัฐมนตรี และการจัดตั้ง ศตจ.ปชช.

๒๕. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๘๒๘๔ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ขอแก้ไขคำผิด
๒๖. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๘๒๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองลำดับสองเพิ่มหลักทรัพย์         
๒๗. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๘๒๘๖ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
      ที่ได้มาโดยทางมรดก

๒๘. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๙๕๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสดมป์
      การจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก

๒๙. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๐๙๖๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
      โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๐. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๐๙๖๐๙ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การส่งคืนที่ราชพัสดุเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์      
      ตามนโยบายของรัฐบาล

๓๒. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๐๙๙๗๐ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนอง  
      กรณีควบรวบกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

๓๓. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๐๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์            
๓๔. ที่ มท ๐๕๐๕.๔/ว.๑๐๓๙๓ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรังวัดแบ่งหักเป็น
      ทางสาธารณประโยชน์

๓๕. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๐๔๖๔ ลงวันที่ ๕ เม.ย.๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งเป็นที่สาธาณประโยชน์ (ทางสาธารณ
      ประโยชน์)

๓๖. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๑๐๕๙๒ ลงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การใช้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ความยากจน
      ผ่าน Call Center ของ ศตจ.

๓๗. ที่ มท ๐๕๐๒.๓/ว.๑๐๙๗๓ ลงวันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การย้ายข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน                   
๓๘. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๑๕๗๔ ลงวันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง      
      เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งเกี่ยวกับการอายัดที่ดิน​

๓๙. ที่ มท ๐๕๐๘/ว.๑๑๘๔๕ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งราคารับจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐาน  
      แผนที่

๔๐. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๒๔๐๓ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การตรวจหนังสือมอบอำนาจ                            
๔๑. ที่ มท ๐๕๑๗.๒/ว.๑๓๑๙๐ ลงวันที่ ๙ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจดแจ้งในโฉนดที่ดินจัดสรรส่วนที่เป็นสาธารณ    
      ประโยชน์หรือบริการสาธารณะ

๔๒. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น
๔๓. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๑๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การดำเนินการตามยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความ     
      ยากจนของกระทรวงมหาดไทย

๔๔. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๓๘๕๓ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับ
      อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

๔๕. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๑๔๒๘๘ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความ     
      ยากจนภาคประชาชนระดับจังหวัด

๔๖. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๔๒๑๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้รับจำนองระหว่างกิจการ
      ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน

๔๗. ที่ มท ๐๕๑๗.๒/ว.๑๗๖๐ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร     
      ที่ดิน
   
๔๘. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๔๘๐๘ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนอง
      อสังหาริมทรัพย์และห้องชุด ตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

๔๙. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๔๘๐๕ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรการโอนอสังหาริมทรัพย์และ      
      ห้องชุด กรณีควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

๕๐. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๗๒๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนบุริมสิทธิตามมาตรา ๒๗๓(๒) แห่ง      
      ป.พ.พ.

๕๑. ที่ มท ๐๕๐๗.๓/ว.๑๗๕๑๙ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด                               
๕๒. ที่ มท ๐๕๑๖.๓/ว.๑๗๙๔๙ ลงวันที่ ๓ ก.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งยกเลิกใบไต่สวน         
      งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

๕๓. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๑๘๓๖๕ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน                               
๕๔. ที่ มท ๐๕๐๙/ว.๑๘๓๘๕ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานรังวัดเอกชน
๕๖. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๑๕๒๗ ลงวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด  
      กรณีควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

๕๗. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๑๖๐๗ ลงวันที่ ๒ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรมสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๙

๕๘. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๑๘๐๓ ลงวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู    
       และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๔๒

๕๙.ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๒๖๒๖ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการแจก
      เอกสารสิทธิที่ดินทำกินเป็นรายจังหวัด

๖๐. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๑๙๘๒ ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การเผยแพร่คู่มือการจัดทำคำขอ สัญญาบันทึกข้อตกลง
      และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๖๑. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๒๑๑๑ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
      การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

๖๒. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๒๒๐๔๒ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ           
๖๓. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๒๒๓๕ ลงวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองใน
      อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ของตนเองได้จากการขายทอดตลาด

๖๔. ที่ มท ๐๕๐๕.๔/ว.๒๒๗๐๙ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง สิทธิประโยชน์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณี   
      ลูกหนี้ได้รับความเสียหายจากกรณีพิบัติภัย

๖๖. ที่ มท ๐๕๐๗.๒/ว.๒๓๔๙๖ ลงวันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง    
      กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๙)

๖๗. ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว.๒๘๗๗ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การพิจารณานำหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
      ของรัฐแปลงเป็นทุน
   
๖๘. ที่ มท ๐๕๐๑.๒/ว.๒๔๒๘๗ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน
      ตามมติคณะรัฐมนตรี

๖๙. ที่ มท ๐๕๑๔.๔/ว.๒๔๑๘๙ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียน การเก็บและ
       ใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๙

๗๐. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๕๐๖๕ ลงวันทื่ ๓๑ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การขอได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลภายใต้
      โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

๗๑. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๕๐๘๒ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.พ. กรมที่ดิน                             
๗๒. ที่ มท ๐๕๑๗.๒/ว.๒๕๔๖๖ ลงวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง ปัญหาการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคล
      หมู่บ้านจัดสรร

๗๓. ที่ มท ๐๕๐๕.๔/ว.๒๖๐๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความ
      ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ๒๕๔๙

๗๔. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๖๐๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง ส่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิ
      และนิติกรรมสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัยพ์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๙

๗๕. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๖๓๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและ        
      นิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๙

๗๖. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๖๓๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง ขอส่งคู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร   
      การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๗๗. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๖๔๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๙

๗๘. ที่ มท ๐๕๐๕.๔/ว.๒๖๖๐๒ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ  
      และนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๗๙. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๗๘๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับ ๕๓ 
       (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

๘๐. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๙๒๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรมฯ กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๘๑. ที่ มท ๐๕๑๔.๓/ว.๒๘๒๗๓ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการระดับกลางเพื่อเสนอ
      แนวความคิดในการพิจารณาและปรับปรุงระบบงานของกรมที่ดิน

๘๒. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๒๙๖๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๔๙ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชน กรณีการได้รับสิทธิ     
      ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อฟื้นคาวมเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
      หรือมหันตภัยอื่น

๘๓. ที่ มท ๐๕๑๖.๓/ว.๒๙๖๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้                     
๘๔. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๓๐๐๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๔๙ เรื่อง ส่งหนังสือคู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
       ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

๘๕. ที่ มท ๐๕๐๘/ว.๓๐๖๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งราคารับจ้างผลิตครุภัณฑ์สำหรับที่ดิน               
๘๖. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๓๖๗๙ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจัดที่ดินตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดิน 
      ของรัฐ กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๘๗. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๓๑๑๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
       การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

๘๘. ที่ มท ๐๕๑๖.๓/ว.๓๒๗๙๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจใน             
      เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๘๙. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๓๔๒๒๖ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ           
      สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท กฟผ. จำกัด

๑. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/๔๓๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การจัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแปลงที่ดินสาธารณ
      ประโยชน์ที่จัดให้ประชาชนตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน

๙๒. ที่ มท ๐๕๐๕/ว.๓๖๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การคืนใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ปทุมวัน จำกัด
๙๓. ที่ มท ๐๕๑๕/ว.๓๖๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การคืนใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ ออมทรัพย์
      จำกัด

๙๔. ที่ มท๐๕๑๕/ว.๓๗๐๔๖ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรการโอน            
      อสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินผู้รับจำนองซื้อได้จากการขายทอดตลาดไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์

๙๕. ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว.๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง การเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง
๙๖. ที่ ๐๕๐๑.๒/ว.๓๔๓๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๔๙ เรื่อง การป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูง  
      เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

๙๗. ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว.๔๒๔๐ ลงวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๔๙ เรื่อง รายงานผลการแจกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
      ของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน