​​                                หนังสือเวียนปี ๒๕๕๐                            

                                                                                                                                                                         ย้อนกลับ

18. ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๓๐๕๔๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ถูกเวนคืน         อสังหาริมทรัพย์เป็นนิติบุคคล
17. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๔๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการควบรวมกิจการ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
16. ที่ มท ๐๕๑๕๔/ว ๒๓๔๘๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การหารือข้อราชการและการบริการ       ประชาชน
15. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๒๘๐๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐​
14. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๒๑๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
13. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๒๖๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีอากร กรณีจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสและผู้รับแบ่งได้ไปเกินกว่าส่วนของตนตามกฎหมาย
12. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๖๙๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การดำเนินการบางธุรกรรมของ            
บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

11. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๗๐๘๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง การดำเนินการและการยกเลิกคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
10. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๕๘๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐

9. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๓๐๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม กรณี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร
8. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๑๑๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี  
​อากรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

7. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๙๗๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
6. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๙๘๙๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือการจัดทำคำขอ สัญญา บันทึกข้อตกลง และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
5. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๔๐๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง
4. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๑๗๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง ขอส่งใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือคู่มือการจัดทำคำขอ สัญญา บันทึกข้อตกลง และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
3. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๘๔๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพ่มเติมหนังสือคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติตกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
2. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๖๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนสิทธิการรับ  จำนอง ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

1. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๓๒๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณีลูกหนี้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย