​​                               หนังสือเวียนปี ๒๕๕๑                           

                                                                                                                                                                    ย้อนกลับ

30. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๘๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
                                     การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑

29. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๔๘๗๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการ
                                     ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
                                     พ.ศ. ๒๕๕๑

28. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๔๖๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การปิดประกาศการจดทะเบียนสิทธิ
                                    และนิติกรรม

27. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๒๘๓๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์
                                    รายใหม่

26. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๗๔๒๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนกรณีการได้
                                     รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้      
                                     สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือ         
                                     มหันตภัยอื่น

25. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๗๐๗๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์
                                     รายใหม่

24. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๖๔๐๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
                                    รับรองข้อมูลราชการกรมที่ดิน

23. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๗๒๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจด
                                     ทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
                                     เกษตรกร

22. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๔๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง การออกหนังสือรับรองราคาประเมิน
21. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๓๘๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการ
                                    ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน

20. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๘๘๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามบันทึก
                                     ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน กับการเคหะแห่งชาติ

19. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๙๔๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจด
                                     ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
                                     อย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

18. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๐๔๔๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจด    
                                     ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งได้มาโดยการครอบครอง  
                                     พ.ศ. ๒๕๕๑

17. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๙๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การขอระงับการทำนิติกรรมในที่ดิน
                                    ของผู้ค้างภาษีอากร

16. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๙๕๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การยกเลิกแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน
15. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๘๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
                                    ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
                                     ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีการ COUNTER SERVICE
                                     ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กรมที่ดิน

14. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๖๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลดค่า        
                                     ธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
             
13. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๖๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การซื้อขายที่นา
12. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๙๙๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
                                    ภาษีอากรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับแก้ไข      
                                    เพิ่มเติม

11. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๔๕๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
                                     โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

10. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๔๙๘๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง  
                                    พ.ศ. ๒๕๕๑

9. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๑๘๘๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียม
                                    ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
                                    วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

8. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๑๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การเรียกเก็บค่าจดทะเบียนการ        
                                     โอนอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

7. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิ่งปลูกสร้างอันเป็น
                                   หลักประกันให้กับ บสท. ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัท
                                    บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

6. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๖๘๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียม    
                                 และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

5. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๔๘๙๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริม
                                 ทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก

4. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๘๔๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์      
                                 รายใหม่

3. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๘๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
                                 กำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐

2. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๐๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง การคืนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการ          
                                 ขายอสังหาริมทรัพย์

1. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                                 หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ใน
                                 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ