​                               หนังสือเวียนปี ๒๕๕๒                        

                                                                                                                                                              ย้อนกลับ

23. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๓๒๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง นิติบุคคลขอจดทะเบียนให้อสังริม
                                        ทรัพย์แก่ทางราชการ และสถานศึกษาต่าง ๆ

22. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๐๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง แจ้งจำหน่ายรายการบัตรประจำตัว       
                                        ประชาชน

21. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๙๔๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียน
                                       สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่า
                                       อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒

20 ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน และการ
                                        เรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

19. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๔๒๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียน
                                        สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนให้ตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
                                        อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒

18. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๑๘๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจด         
                                        ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และยกเว้น 
                                        ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์การโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีการ          
                                        ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

17. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ออันเนื่อง
                                        มาจากการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น
                                        บริษัทจำกัด และการควบบริษัทเข้าด้วยกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
                                        พาณิชย์

16. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/๒๒๖๖๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางและวิธีการตรวจสอบบัตรประจำตัว
                                     ประชาชน
(ปลอม)

15. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๙๐๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
                                      สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ
สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

14. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๐๐๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรกรณีปรับปรุง         
                                     โครงสร้างหนี้

13. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๓๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การจดแจ้งและตรวจสอบการห้ามโอนใน
                                     หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

12. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๐๘๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง หนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน   
                                     และบันทึกการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างสำนักงานที่ดิน

11. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๓๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดหน้าที่และทุนทรัพย์ในการจด
                                     ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

10. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๓๒๒๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตาม        
                                    มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

9. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๓๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการ
                                   จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

8. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๒๙๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุน    
                                 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

7. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๐๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตกเป็นของ
                                 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดิน

6. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๖๕๘๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน              ​
                                 โอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วย                 
                                 การจัดสรรที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

5. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๖๔๗๑ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดิน
4. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๕๒๓๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุน 
                                 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กรณีโอนที่ดินจัดสรรแปลงสาธารณูปโภคให้แก่         
                                 ผู้รับโอนใบอนุญาต

3. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๗๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง การรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลต่าง
                                 ประเทศ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

2. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๗๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง การใช้อักษรย่อ "บมจ." นำหน้าชื่อบริษัทที่      
                                 ประกอกิจการธนาคาร

1. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์