​​​​​​                               หนังสือเวียนปี ๒๕๕๔                        

                                                                                                                                                              ย้อนกลับ  

       

21. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๓๓๖๔๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส่งคู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

20. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๓๓๒๒๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงานที่ดิน

19. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕./ ๓๐๑๙๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงานที่ดิน

18. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕./ ๒๘๑๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๕๐๒) .. ๒๕๕๓

17. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๒๘๖๓๓ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือ​รับรองการทำประโยชน์ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง .. ๒๕๕๔

16. ที่ มท ๐๕๑๕/ ๒๘๑๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

15. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๒๖๘๒๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเพิ่มสารบัญจดทะเบียน (ใบต่อ)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดชลบุรี)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดนครนายก)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดเชียงใหม่)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดนครปฐม)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

14. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๗๓๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การโอนสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีหลักฐานการได้มาของสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดปทุมธานี)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่องสำนักงานที่ดินที่พร้อมจะดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔ (จังหวัดตาก)

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ..๒๕๕๔ (จังหวัดสมุทรปราการ)

13. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๑๓๑๐ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

12. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๑๘๙๑๑ ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย .. ๒๕๕๔

11. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๑๘๑๐๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

10. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๑๗๕๘๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  .. ๒๕๕๔

9. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๑๔๙๒๙ ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

8. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๑๔๔๘๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากรกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้

7. ประกาศกรมที่ดิน เรื่องสำนักงานที่ดินที่พร้อมดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการ ป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔

6. ที่ มท ๐๕๑๕./ว๑๑๐๒๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การนับจำนวนปีเพื่อคิดค่าเสื่อมสำหรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

5. ที่ มท ๐๕๑๕./๙๐๐๕ ลงวันที่ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขยายเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีปรัปบรุงโครงสร้างหนี้

4. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๘๔๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ประกาศกำหนดทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน

3. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๕๙๑๖ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน อำนาจหน้าที่และทุนทรัพย์ของเจ้าพนักงานที่ดิน

2. ที่ มท ๐๕๑๕./ ๓๓๑๙ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ .. ๒๕๕๔

1. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๒๑๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจสอบ และถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน