หนังสือเวียนปี ๒๕๕๖                

                   ย้อนกลับ

๓๖. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๒๓๔๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย (บ.ส.ท.)
 

๓๕. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๒๓๓๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับ
บุคคลธรรมดา

๓๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๐๕๓๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง               

๓๓. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๙๘๔๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ใหม่

๓๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๔๘๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การตรวจและพิจารณาหนังสือมอบอำนาจกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่ดิน  

๓๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๐๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การทำนิติกรรมต่าง ๆ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

๓๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๐๑๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ 

๒๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๕๒๒๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การรับคำขอและการจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดิน

๒๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๕๒๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการประเมินราคาทุนทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๖

​​๒๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๔๐๓๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
การขอคัด ขอถ่ายสำเนา
เอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๕๖

๒๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่   

๒๕. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๑๗๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีคู่สมรสขอซื้อสังหาริมทรัพย์ในระหว่างสมรสเพียงฝ่ายเดียว

๒๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๔๗๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินโดยนำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแปลงใกล้เคียงมาเทียบเคียง

๒๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๑๔๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๒๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๙๘๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่ จ่าย
และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามมาตรการสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๘๙๐๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๒๐. เรื่อง ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมารตราการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้        

๑๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๘๒๒๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๘๒๐๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่                                                  

๑๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๗๑๓๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๑๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๒๘๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

​​๑๕. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๑๕๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๑๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๔๒๙๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การจดแจ้งครอบจำนอง กรณีจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวม และการเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนจำนองระหว่างผูกพัน

๑๓. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๙๓๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผลของการวางทรัพย์

๑๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๔๘๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับการใช้ในการตรวจสอบหลักทรัพย์ของกรมที่ดิน

๑๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

๑๐. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๙๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(Infrastructure Fund)

๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๘๐๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๐๙๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๙๘๘๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๘๙๐๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์
ร่วมกันแล้วจดทะเบียนขาย
เฉพาะส่วนของตน

. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๘๗๙๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารออมสิน                     

๓. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ ว ๔๘๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่ถูกต้องตามเขตปกครอง

๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๖๔๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามพระราชบัญญัติ
การเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
 พ.ศ ๒๕๕๐

 ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๙๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการลงบัญชีรับทำการประจำวัน (บ.ท.ด.๒) ของสำนักงานที่ดินที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์