​​​​                                                               หนังสือเวียนปี ๒๕๕๗                      

                                                                                                                                                                                                      ย้อนกลับ

๓๑.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๖๔๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๓๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๑๔๕  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ 
(บริษัท บริหารสินทรัพย์ เออีซี  อินเตอร์ไพรส์
 จำกัด)

๒๙.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๕๗๓๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

๒๘.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๐๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำชับให้กวดขันพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่

๒๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๖๐๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงาน
ของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด
  
ขอถ่ายสำเนาเอกสาร

๒๖. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๐๗๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๕.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๓๕๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
ริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล​

๒๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๓๐๒๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้บังคับ
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
                        

๒๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๓๐๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากร กรณีการควบรวมกิจการ
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่ ๒

๒๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๑๖๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๒๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๑๔๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร และ
การตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗)

๒๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๖๘๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลมราถูกกำหนดตามมาตรา ๔
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๔๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๑๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๙๑๙๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเรียกเก็บอากรแสตมป์ใบรับ กรณีการจดทะเบียน
ไถ่จากขายฝากภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่
รับซื้อฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

๑๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๙๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ 

๑๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๘๓๔๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕๗ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม กรณีการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่ ๒

๑๕. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๗๒๓๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๑๔.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๖๔๕๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การคืนใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ สตาร์ จำกัด  

๑๓.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๖๔๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

๑๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๔๙๗๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสารแล
 การตรวจสอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๕๔
 

๑๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การบันทึกเหตุผลหลังสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
กรณีเจ้าพนักงานที่ดินใช้อำนาจจดทะเบียน
เกินทุนทรัพย์

๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๙๖๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดิน 

๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๙๖๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๗๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง บริษัทบริหารสินทรัพย์ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๖๙๒๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง คู่มือแนวคำวินิจฉัยปัญหาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล กฎหมายที่ดิน เล่ม ๒

๕.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๙๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสอนทรัพย์รายใหม่
(บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด)

๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๔๖๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗)

๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วย การจดทะเบียนสิทธิ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มา
ทางมรดก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗

๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๔๗๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดย
ทางมรดก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ. ๒๕๕๖