​​​                หนังสือเวียนปี ๒๕๕๘                 

                                                                                                                                                                                                            ย้อนกลับ

๕๐. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๓๐๖๙๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจดทะเบียนโอนห้องชุดและที่ดินจัดสรรให้แก่ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล

๔๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๓๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๓๕๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไทยสมบูรณ์ จำกัด)

๔๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๓๕๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอกำชับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๔๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๐๔๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จำกัด)

๔๕.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

๔๔.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๙๙๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๔๓.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๕๖๗๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็มเพอเรอร์ จัสติช จำกัด)

๔๒.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๒๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๔๑.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๓๕๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๔๐. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๑๖๐๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๓๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๙๓๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ สำนักงานที่ดิน
แห่งใดแห่งหนึ่ง พ.ศ.๒๕๕๘

๓๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๑๑๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๓๗. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๐๒๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๓๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การใช้ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์รอบบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

๓๕. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๙๐๐๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท
บริหารสินทรัพย์ธนาธิป จำกัด)
      

๓๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๙๐๑๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอกำชับห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการประกอบคำขอโดยไม่จำเป็น

๓๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๗๔๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘

๓๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๖๕๙๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๓๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๖๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ และ ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๓๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๓๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมซึ่งได้จดทะเบียน
บรรยายส่วนไว้

๒๙. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๕๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๒๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๔๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การคืนใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ พาลาภ จำกัด

๒๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/๑๔๖๙๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์จากผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี      

๒๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๘๗๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๕๙๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ และ ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๒๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๓๐๙ ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไถ่จากขายฝาก
และกรณีการจดทะเบียนขายฝากที่ดิน และไถ่จากการขายฝากรวมหลายครั้ง

๒๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๒๑๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๒๙๖๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๒๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากรกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้       

๒๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๒๓๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทำนิติกรรมต่าง ๆ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

๑๙.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๕๐๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๑๕๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ของสำนักงานการบังคับคดี
สำนักอัยการสูงสุด
              

๑๖. มท ๐๕๑๕.๑/ว ๘๘๔๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท
บริหารสินทรัพย์ไทคูณ จำกัด)

๑๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๘๖๙๙ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๘๕๑๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๖๒๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/๖๒๗๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การรับคำขอและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดิน

๑๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๗๙๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๔๘๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารออมสิน

๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๔๗๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท บริหารสินทรัพย์
แอคครีทีพ (ประเทศไทย) จำกัด

๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๔๓๔๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง กำชับการปฏิเสธคำขอการจดทะเบียนจำนอง
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗

๗.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๖๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง การคืนใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์สุโขทัย จำกัด                  ๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่่ (บริษัท
บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด)

๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๓๓๒๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น    

๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๖๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๒๗๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การจดทะเบียนจำนองตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗

๓. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๖๑๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอกำชับห้ามมิให้เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการประกอบคำขอโดยไม่จำเป็น

๒.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๔๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖