หนังสือเวียนปี ๒๕๕๙                 

 

๓๐. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานข่าวกรองทางการเงิน ความเสี่ยงของ
     การระดมเงินทุนรูปแบบใหม่   
              

 

 

๒๒. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๗๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานข่าวกรองทางการเงิน สถานการณ์การ
     เคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อซุกซ่อนในต่างประเทศ

๒๑ .ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๑๕๐๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
      ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๒๐ .ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๘๔๒๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
      ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๙.ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๑๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สำนักงาน ปปง.ได้รายงานสถานการณ์การฟอกเงิน
     จากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ในห้วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

​๑๘.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๗๘๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
     ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๗. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๕๐๑๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
      ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๖. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานข่าวกรองทางการเงินและกรณีศึกษา
     รูปแบบการก่ออาชญากรรม
                    

๑๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๖๐๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
      ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๐๖๗๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่
      (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ฮาร์โมนิช จำกัด)

๑๓.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๙๔๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
     ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๗๖๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่
      (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด)
         

๑๑.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๓๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
     ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๑๐. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานข่าวกรองทางการงิน

๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๔๕๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทก่อภาระผูกพัน
    ในอสังหาริมทรัพย์

๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๐๗๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
    ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๗.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๔๘๖๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
   ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๖.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๔๘๖๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.๒๕๕๘
   และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (กรณีบิดามารดาโอนอสังหาริมทรัพย์
   โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย)

๕.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๔๘๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
   ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.๒๕๕๙

๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๗๘๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ ​
    (บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จำกัด)

๓. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๙๘๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.๒๕๕๘
    และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ.๒๕๕๘

๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๘๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
   ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖