หนังสือเวียนปี ๒๕๖๐            
ย้อนกลับ 


๖๐. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๓๔๐๔๒  ลงวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​​ ​​

๕๙. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๕๙  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  สถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)  ในห้วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๓๑๗๑๘  ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙​ 

๕๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๑๐๓๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  การเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  กรณีผู้ขอรายเดียวเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมเป็นส่วน ๆ​ 

๕๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๐๐๒๐  ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๐  เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  เอ็กซ์คลูซีพ  จำกัด)​​

๕๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๙๖๑๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับโอนจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

๕๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๘๗๔  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  แจ้งกรณี​​บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเซีย) จำกัด  ได้ส่งคืนใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์​ 

๕๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๘๗๒  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)  ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๕๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๘๗๐  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๕๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๗๒๒  ลงวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕๐. ลับ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๑๒๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  สถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) ในห้วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐​  

๔๙. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๒๑๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙​ ​​

๔๘.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๒๑๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกา​​รสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๙๒๙  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  การแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นชื่อของการยางแห่งประเทศไทย

๔๖. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๗๐๐  ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากร  กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน  และขยายสิทธิป​ระโยชน์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล​​

๔๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๓๔๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง  ขอกำชับห้ามมิให้เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านในการประกอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๔๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๐๑๔  ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย​ล้างสูง   พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๓. ที่   มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๔๐๔  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทวีทรัพย์ จำกัด)

๔๒. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๔๑๒  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัทบริหารสินทรัพย์  แอลเอสเอฟ  (ไทยแลนด์) จำกัด)

๔๑. ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๒๓๘๕  ลงวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๐. ด่วนที่สุด  ที่   มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๒๓๘๔  ลงวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๙. ด่วนที่สุด   ที่ มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๒๕๑  ลงวันที่   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่  ๓  มีน​าคม  ๒๕๔๒

๓๘. ด่วนที่สุด  ที่   มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๘๘๖๙  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ​​พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๗. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๘๘๖๘  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)  ตามมาตรา   ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙​​

๓๖. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว  ๑๖๐๒๙  ลงวันที่   ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐  เรื่อ​ง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา   ๖ และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙​​

๓๕. ด่วนที่สุด   ที่ มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๕๒๓๒  ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน  การขอคัด  ขอถ่ายสำเนาเอกสารและการตรวจสอบหลักทรัพย์  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๐​​ ​

๓๔. ที่  มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๔๙๔๙  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  และกรณีเปลี่ยนทรัสตีรายเดิมเป็นรายใหม่​​​ 

๓๓. ​ด่วนที่สุด   ที่ มท  ๐๕๑๕.๑/ว  ๑๕๑๗๔  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงการกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การยกเว้นภาษีอากร  ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล​​

๓๒. ด่วนที่สุด  ที่   มท ๐๕๑๓.๑/ว ๑๔๑๕๓  ลงวันที่   ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เพื่อประกอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  หรือธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์​

๓๑​​. ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๓๖๑๗  ลงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  การยกเว้นภาษีอากร  ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล​

๓๐.ด่วนที่สุด  ที่ มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๒๖๘  ลงวันที่  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  (WMD)  ตามมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

​​  ​พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๙. ด่วนที่สุด  ที่  ​มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๒๔๗  ลงวันที่  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒๘. ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๒๖๖๒  ลงวันที่   ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  คู่มือการ​จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น​​

๒๗. ลับ  ที่   มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๔๑  ลงวันที่   ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  สถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)  ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒๖. ลับ  ที่  มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๔๐  ลงวันที่   ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง สถานการณ์การกระทำผิดเกี่ยวกับเพศ

๒๕. ด่วนที่สุด   ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๙๑๘  ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา  ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙​​​

๒๔. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๙๑๗  ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)  ตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๓ ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๒/ว ๑๐๘๐๐  ลงวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยระบบสารสนเทศ   พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๒. ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๗๓๒  ลงวันที่  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด   ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๐๑๑๙  ลงวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง  การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔  เมษายน ๒๕๖๐ 

๒๐. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๙๗๗๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง​สูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ ​

๑๙. ที่   มท ๐๕๑๕.๑/ว ๙๔๖๑  ลงวันที่   ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  การยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์แก่กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๘. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๘๘๑๑  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง   แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด)

​​๑๗. ด่วนที่สุด   ที่   มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๘๒๕  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๑๖. ด่วนที่สุด   ที่   มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๘๒๔  ลงวันที่   ๒๓ มีนาคม ​ ๒๕๖๐  เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๑๕. ลับ  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๔๑๒  ลงวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  สถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) ในห้วงเดือนพฤศจิกายน  และเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙

๑๔. ลับ   ที่ มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๔๑๑  ลงวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์  โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวสาธารณะและข้อมูลจากรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ซึ่งแสดงให้เห็นความเสี่ยงต่าง ๆ ในการใช้ช่องทางซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อฟอกเงิน

๑๓. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๕๔๗๒  ลงวันที่   ๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง    พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๒. ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๓๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง สำนักงาน ปปง.ได้รายงานสถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ในห้วงเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๑๐. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๔๖๐๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่ (บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด)

๙. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๔๕๙๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๘. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๖๓๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย)

๗. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๖๓๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓)   พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีบิดามารดาโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม)

​๖. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๐๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban  ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๕.ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๑๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การนับวันเริ่มและจำนวนปีถือครองโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 

๔. ด่วนมาก ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๔๘๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

๓. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida   ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

๒. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๒๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชน  กรณีการได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น

๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๙๗๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  เรื่อง  การลดหย่อนค่าธรรมเนียม  ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล