​       หนังสือเวียนปี ๒๔๕๕                                       

                                
                                                                                                                                                                   ย้อนกลับ

๑.๒๑ มิ.ย. ๕๕ การเบิกแบบพิมพ์เครื่องใช้ให้เบิกล่วงหน้า

๒.๒๑ ม.ค. ๕๕ ให้เซ็นนามรับรองท้ายรายงานและบัญชี

๓. ๑ ก.พ. ๕๕ ให้เบิกแบบพิมพ์ใช้ในราชการเฉพาะที่จำเป็น