​       หนังสือเวียนปี ๒๔๕๖                                      

                                                                                                                                                                  ย้อนกลับ  

๑.​ ๘ ม.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง เงินขึ้นต้องแก้ทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน​​​
๒.​ ๘ ม.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง โฉนดที่ไม่มีใบนำหรือเดินทุ่งหรือใบไต่สวน                                            
๓. ๒๔ ม.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง ผ่อนเงินต้องแก้ทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน
๔. ๑๓ มี.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง เก็บเรื่องแบ่งแยกในสารบบที่ดิน                                                       
๕. ๒๕ มีนาคม ๒๔๕๖ เรื่อง แก้ทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน ประเภทจำนำ แลขายฝาก หรือไถ่ถอน
๖. ๔ พ.ค.๒๔๕๖ เรื่อง การจดบัญชีทะเบียนแบบที่ ๖                                                            
๗.๒๖ พ.ค.๒๔๕๖ เรื่อง ปดปายบอกการเก็บสารบบที่ดิน
๘.๑๒ มิ.ย.๒๕๔๖ เรื่อง การสงหนังสือสําคัญ                                                                    
๙.๑๗ มิ.ย.๒๔๕๖ เรื่อง การสงรายงานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใหทําบัญชีรายละเอียดเปนประเภทสงดวย
๑๐.๑๙ มิ.ย.๒๔๕๖ เรื่อง ระเบียบการสงหนังสือสําคัญไปเปนพยานศาล                                     
๑๑.๒๕ มิ.ย.๒๔๕๖ เรื่อง ศาลสั่งใหโอนแกทะเบียนที่ดินในประเภทที่มีคําขอไมตองเขียนคําขอใหใช
                               หนังสือศาลเปนหลัก
๑๒.๒๕ มิ.ย.๒๔๕๖ เรื่อง การทำรายานส่งใบไต่สวนสำหรับที่ดินที่แจกโฉนดแล้ว                          
๑๓.๒๓ ก.ค.๒๔๕๖ เรื่อง มิซซังโรมันคาธอลิกรับหรือจําหนายกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมหลายโฉนดในคําขอ
                               หรือสัญญาฉบับเดียวกัน

๑๔. ๒๕ ก.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง ​ใหลงบัญชีราชกิจจานุเบกษา และใหถือปฏิบัติถามีเรื่องเกี่ยวกับหอทะเบียน
                                  ที่ดิน
๑๕. ๘ ก.ย. ๒๔๕๖ เรื่อง ระเบียบการรับอายัด
๑๖. ๘ ต.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง ทำเล่มสารบบ                                                                        
๑๗. ๕ พ.ย. ๒๔๕๖ เรื่อง หนังสือไปมามิไดยอเรื่อง
๑๘ ๑๗ พ.ย. ๒๔๕๖ เรื่อง การเลิกสัญญาจํานําหรือขายฝาก                                                
๑๙. ๒๑ พ.ย. ๒๔๕๖ เรื่อง ใหสงบัญชีแจงความเท็จไปกรมฯ
๒๐. ๒๖ พ.ย. ๒๔๕๖ เรื่อง ปดปายหลังสมุดหรือแฟมตาง ๆ                                                 
๒๑. ๒๗ พ.ย. ๒๔๕๖ เรื่อง ตองการทราบทะเบียนตําแหนงของขาราชการ
๒๒. ๕ ธ.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเรื่องอายัดที่ดิน                                                      
๒๓. ๑๑ ธ.ค. ๒๔๕๖ เรื่อง ใบเหยียบย่ำที่ดิน