​​​

                                     ​             หนังสือเวียนปี ๒๔๕๗                                    

                                                                                                                                                                    ย้อนกลับ  

๑. ๒๖ ม.ค. ๒๔๕๗ การทําแผนที่
๒. ๒๖ ม.ค. ๒๔๕๗ แบงแยกที่ดิน                                                        
๓. ๒๐ ก.พ.๒๔๕๗ สงประกาศใบแทนไปลงราชกิจจา ฯ
๔. ๒๕ ก.พ. ๒๔๕๗ บัญชีทะเบียนแบบที่ ๑๒                                           
๕. ๑๐ มี.ค. ๒๔๕๗ มรดกที่ดิน
๖. ๒๐ เม.ย. ๒๔๕๗ ยกเวนเงินในการทําแผนที่ใหเปนเงินรายได แผนกรังวัดที่ดิน
๗. ๑๗ มิ.ย. ๒๔๕๗ วิธีเขียนสารบัญรายชื่อ
๘. ๓ ก.ค. ๒๔๕๗ ระเบียบการสงบัญชีตาง ๆ                                           
๙. ๑๔ ก.ค. ๒๔๕๗ ผูปกครองทําการแทนเด็กหรือคนเสียจริต 
๑๐. ๑๕ ก.ค. ๒๔๕๗ ใหยื่นบัญชีจํานวนการทําแผนที่ ๓ ชนิด                       
๑๑. ๑๕ ก.ค. ๒๔๕๗ ใหใชบัญชีสารบัญรายชื่อคนสัปเยกตางประเทศ
๑๒. ๑๕ ก.ค. ๒๔๕๗ ใหใชสารบัญรายชื่อคนสัปเยกตางประเทศ                     
๓. ๑๘ ก.ค. ๒๔๕๗ ผูปกครองขอรังวัดที่ดิน
๑๔. ๑ ส.ค. ๒๔๕๗ ที่ดินของรัฐบาล                                                       
๑๕. ๒๕ ส.ค. ๒๔๕๗ ใบแทนโฉนด
๑๖. ๓๑ ส.ค. ๒๔๕๗ การคัดสําเนาและดูสิ่งสําคัญ                                       
๑๗. ๔ ก.ย. ๒๔๕๗ เบิกแบบพิมพ
๑๘. ๑๔ พ.ย. ๒๔๕๗ ใชบัญชีทะเบียนแบบที่ ๒๑                                        
๙. ๓ ธ.ค. ๒๔๕๗ แบบพิมพ
๒๐. ๒๘ ธ.ค. ๒๔๕๗ ใบไตสวน                                                          ​​