​​

                                     ​        หนังสือเวียนปี ๒๔๕๙                                         

                                                                                                                                                                  ย้อนกลับ    

๑. ๒๐ เม.ย. ๒๔๕๙ การเขียนใบมอบฉันทะ
๒. ๒๐ เม.ย. ๒๔๕๙ แกไขบัญชีทะเบียนจํานํากรรมสิทธิ์                                                
๓. ๙ พ.ค. ๒๔๕๙ ถาแกจํานวนเนื้อที่ดินในโฉนดหรือแผนที่ ใหคัดสําเนาแผนที่ ที่รูปเดิมและรูปที่     เปลี่ยนใหมสงไปดวย
๔. ๕ ต.ค. ๒๔๕๙ การทําสัญญาซื้อขาย ถาทั้งสองฝายชําระเงินกันครึ่งหรือยังไมชําระกัน ในเวลา
    ทําสัญญาจะชําระกันภายหลัง ใหเขียนสัญญาไวใหชัดเจนดวย