​       หนังสือเวียนปี ๒๔๖๐                                        

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. ๑๒ ก.พ. ๒๔๖๐ ที่ดินอยูในระหวางจํานํา ขายฝาก เมื่อเจาของที่ดินจะทําสัญญา
    ประเภทอื่นอีก
๒. คําสั่งที่ ๑๑/๒๔๖๐ ๑๔ ก.พ. ๒๔๖๐ ระเบียบการรวมโฉนด                               
๓. ที่ ๕๐/๔๖๔๐ ๑๙ ก.ค. ๒๔๖๐ การทําคําตราสินขอแกชื่อบิดามารดา   
๔. ๑ ส.ค. ๒๔๖๐ ใหทําบัญชีวาชนชาติศัตรูมีกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยเด็ดขาดสงไป              
๕. ๓ ส.ค. ๒๔๖๐ เจาพนักงานผูพิทักษทรัพยชนชาติศัตรูขออายัดที่ดิน
๖. ๑๔ ก.ย. ๒๔๖๐ สงตัวอยางการเขียนคําขอ ประกาศ รายงานกรรมสิทธิ์และวิธีการ     
    แกทะเบียนหลัง ๖ โฉนด

๗. ที่ ๙๖/๑๑๒๗๙ ๒๙ พ.ย. ๒๔๖๐ ใหแกแบบพิมพตาง ๆ ซึ่งขัดกับประกาศใหตรงตาม
    ราชกิจจานุเบกษา ใหผูรับจํานํา ผูรับซื้อฝาก ยินยอม และใหบันทึกถอยคําไว
๘. คําสั่งที่ ๗/๒๔๖๐ ๒๑ ธ.ค. ๒๔๖๐ ระเบียบการรังวัดที่ดินตกคาง รังวัดซ้ำ แบงแยก    
    สอบเขต