​​

                                     ​          หนังสือเวียนปี ๒๔๖๑                                      

                                                                                                                                                              ย้อนกลับ   

๑. ที่ ๕๑๐/๑๖๒๙๑ ๒๖ ก.พ. ๒๔๖๑วิธีเขียนใบไตสวน เขียนโฉนด และการแก
    ทะเบียนหลังโฉนด

๒. ๕ มิ.ย. ๒๔๖๑ ที่ดินอยูในระหวางจํานํา ขายฝาก เชา ถาจะทําสัญญาประเภทอื่น
    เมื่อไดจดคํายินยอมใหจัดการไดนั้น ตอไปใหบรรยายเหตุผลในรายงานกรรมสิทธิ์
    ดวยหมึกแดง
๓. ๕ ส.ค. ๒๔๖๑ ใหสงบัญชีแจงความเท็จ (เพิ่มเติมป ๕๖)
๔. ๑๙ พ.ย. ๒๔๖๑ ระเบียบการเขียนนามที่ธรณีสงฆ