​​

                                      ​       หนังสือเวียนปี ๒๔๖๒                                         

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. ๑๔ ม.ค. ๒๔๖๒ ใหหาเรื่องตาง ๆ
๒. ๔ มิ.ย. ๒๔๖๒ รายชื่อที่ดินที่อยูในความปกครองของกรมกระทรวงคลังขางที่
๓. ๑ ก.ย. ๒๔๖๒ ตอบขอหารือเรื่องแบงขายฝากเฉพาะสวน