​​

                                     ​         หนังสือเวียนปี ๒๔๖๓                                        

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๘/๑๘๗๑๖  ๗ ม.ค. ๒๔๖๓ แบบพิมพใบเสร็จสั่งจายแสตมป
๒. ที่ ๔๙๑/๒๔๑๘๖  ๗ มี.ค. ๒๔๖๓ งดจายเงินเดือนเพิ่มพิเศษคาอาหารแพง                                             
๓. ที่ ๗/๔๔๓๓  ๑๔ มี.ค. ๒๔๖๓ รวมการเบิกจายเครื่องครุภัณฑและแบบพิมพ เครื่องเขียนตาง ๆ
๔. คําสั่งที่ ๒๖/๒๔๖๓  ๑๕ มี.ค. ๒๔๖๓ ออกใบแทนโฉนดและใบแทนใบไตสวน                                         
๕. ที่ ๑๔/๒๓๖๓๗  ๑๗ มี.ค. ๒๔๖๓ งดจายเงินเดือนเพิ่มพิเศษคาอาหารแพง
๖. คําสั่งที่ ๒๗/๒๔๖๓ ๑๗ มี.ค. ๒๔๖๓ ออกใบแทนโฉนดและใบแทนใบไตสวน                                          
๗. ที่ ๑๕/๒๔๙๖๗ ๒๒ มี.ค. ๒๔๖๓ ใหรวมการเบิกจายเครื่องครุภัณฑและแบบพิมพ
๘. ที่ ๑๘/๔๖๖๓ ๒๖ มี.ค. ๒๔๖๓ ใหมีพนักงานควบคุมรับผิดชอบเครื่องพิมพดีด และหามไมใหใชเครื่องพิมพ       
                                      พิมพหนังสือสวนตัว

๙. คําสั่งที่ ๒๓/๒๔๖๓  ๘ มิ.ย. ๒๔๖๓ ใหใชบัญชีรับเงินมัดจําซึ่งเรียกลวงหนาไวจากผูขอตามตัวอยางทายคําสั่งนี้
๑๐. บันทึก  ๑๑ ต.ค. ๒๔๖๓ คําชี้แจงเจาหนาที่เรื่องที่ดินหนาสํารวจ ๒๔๒ ต.หาหุรัด อ.พาหุรัด จังหวัดพระนคร