​         หนังสือเวียนปี ๒๔๖๔                                        

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๘/๑๒๔๗  ๑๓ ม.ค. ๒๔๖๔  วาดวยการใชใบรับรองเจาของที่ดินขางเคียง (โฉนดแบบที่ ๖๐)
๒. ที่ ๒๓/๑๙๖๘๐ ๒๕ ม.ค. ๒๔๖๔ กรมตรวจเงินแผนดินขอรังวัดรับโฉนดหรือรังวัดสอบเขต                  
                                             ไมตองเรียกเงินมัดจํา
๓. ที่ ๔/๕๖๖  ๒๔ พ.ค. ๒๔๖๔  เงินคาธรรมเนียมตาง ๆ และเงินมัดจําที่เรียกลวงหนาไวจากผูยื่นคําขอ
๔. ที่ ๔/๖๕๘  ๒๖ พ.๕. ๒๔๖๔  นําสงคําสั่ง                                                                            
๕. คําสั่งที่ ๖๑๑๑๐๖    ๑๗ พ.ค. ๒๔๖๔  รับแลจายหลักสําหรับปกเขตที่ดิน
                              ๒๒ มิ.ย. ๒๔๖๔ การทํารายงานประจําปแผนกออกโฉนดแลแผนกทะเบียนที่ดิน
๖. ที่ ๖/๕๖๘๑  ๒๒ มิ.ย. ๒๔๖๔ ถาไมมีการเดินสํารวจไมตอทําลิดแผนที่สง                                        
๗. คําสั่งตักเตือนที่ ๒/๒๔๖๔ ๑๓ ก.ค. ๒๔๖๔ กรมการตําแหนงนาและนายทะเบียนที่ดินเซ็นนามอานไมออก
๘. ที่ ๙/๘๑๒๑  ๒ ส.ค. ๒๔๖๔  กําชับใหมีพนักงานรับผิดชอบเครื่องพิมพดีด                                       
๙. ๙/๑๘๔๗  ๕ ส.ค. ๒๔๖๔  การทําประวัติขาราชการกระทรวงเกษตราธิการ
๑๐. ที่ ๙/๑๘๖๔  ๖ ส.ค. ๒๔๖๔  เพิ่มเติมการทําประวัติขาราชการกระทรวงเกษตราธิการ                       
๑๑. ที่ ๑๐/๘๙๔๗  ๙ ส.ค. ๒๔๖๔  ใหเริ่มใชบัญชีรูปใหม
๑๒.ที่ ๑๑/๙๕๑๗  ๑๗ ส.ค. ๒๔๖๔  ใหพนักงานเสมียนตรอกขอความในสมุดประวัติ                            
                        ๑๔ ก.ย. ๒๔๖๔ พระราชกฤษฎีกาใหใชคํานํานามสตรี
๑๓. ที่ ๑๔/๑๒๖๘๙  ๖ ต.ค. ๒๔๖๔  ถามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใหเพิ่มเติมลงในสมุดประวัติดวย
๑๔. ที่ ๑๖/๑๕๔๓๓  ๑๘ พ.ย. ๒๔๖๔  ตองการทราบเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ใน พ.ศ. ๒๔๖๕                  
๑๕. ที่ ๑๗/๑๕๔๗๓  ๑๙ พ.ย. ๒๔๖๔  ตองการทราบเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ใน พ.ศ. ๒๔๖๕ ดวน
๑๖. ที่ ๖๓/๑๒๑  ๒๒ พ.ย. ๒๔๖๔  เงินรายไดของหอทะเบียนที่ดินกลาง ใน พ.ศ. ๒๔๖๕                       
๑๗. คําสั่งที่ ๒๐/๓๖๖๒ ๖ ธ.ค. ๒๔๖๔  ระเบียบการรับขาราชการซึ่งถูกเกณฑไปรับราชการทหารกลับ
                                                  เขารับราชการอีก
๑๘. ที่ ๑๙/๑๖๙๕๓  ๙ ธ.ค. ๒๔๖๔  นําสงคําสั่ง                                                                        
๑๙. คําสั่งที่ ๒๑/๓๘๑๑  ๑๕ ธ.ค. ๒๔๖๔  เรียกเงินคารังวัดพิเศษที่ไดทําการรังวัดในวันที่ทําการ
๒๐. ที่ ๒๑/๑๘๐๕๐  ๒๘ ธ.ค. ๒๔๖๔  การทํางบเดือนของหอทะเบียนที่ดินกลาง