​​

                                       ​       หนังสือเวียนปี ๒๔๖๕                                        

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑๕/๒๔๖๕  ๑๗ ม.ค. ๒๔๖๕ ระเบียบการโอนกรรมสิทธิที่ดินของวัดหรือธรณีสงฆใหแก
    ผูหนึ่งผูใดใหรายงานกรมทะเบียนที่ดินกอน
๒. ที่ ๑๖/๒๔๖๕  ๓๑ ม.ค. ๒๔๖๕ ใชใบรับรองแนวเขตที่ดินขางเคียง                                     
๓. ที่ ๑๗/๒๔๖๕ ๙ มี.ค. ๒๔๖๕ คําแนะนําสําหรับนายทะเบียนที่ดินวาดวยคนในบังคับตางประเทศ 
    (นอกจาก
บังคับอังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมารก) ขอทําสัญญารับจํานําหรือรับซื้อฝาก
๔. ที่ ๑๘/๒๔๖๕  ๑๐ มี.ค. ๒๔๖๕ การใชคํานํานามเรียกเด็กชาย หรือ หญิง                            
๕. คําสั่งที่ ๑/๒๔๖๕  ๒ พ.ค. ๒๔๖๕ ขอแกสิ่งสําคัญตาง ๆ เนื่องจากการสอบเขตที่ดินทั้งตําบล
๖. คําสั่งที่ ๒/๒๔๖๕ ๔ พ.ค. ๒๔๖๕ ไมใหแจกใบไตสวนในระหวางทําการเดินสํารวจหมายเขตที่ดิน 
๗. คําสั่งที่ ๓/๒๔๖๕ ๑๗ พ.ค. ๒๔๖๕ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของศาลจาว
๘. คําสั่งที่ ๔/๒๔๖๕ ๒๖ พ.ค. ๒๔๖๕ เพิ่มเติมคําแนะนําวิธีไตสวนเรื่องมรดก                            
๙. คําสั่งที่ ๕/๒๔๖๕ ๒๗ พ.ค. ๒๔๖๕ เบิกเครื่องเขียนและแบบพิมพ
๑๐.คําสั่งที่ ๖/๒๔๖๕ ๓๐ พ.ค. ๒๔๖๕ คําแนะนํากรมทะเบียนที่ดินวาดวยการเดินสํารวจ             
๑๑.คําสั่งที่ ๗/๒๔๖๕ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๖๕ แกสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน
๑๒.คําสั่งที่ ๘/๒๔๖๕ ๑๒ ส.ค. ๒๔๖๕ จดทะเบียนวิธีเลิกสัญญาอาศัย                                     
๑๓.คําสั่งที่ ๙/๒๔๖๕ ๑๘ ส.ค. ๒๔๖๕ แกจํานวนเนื้อที่ดินในโฉนดแผนที่ที่แบงแยก
๑๔. คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๖๕ ๑๙ ส.ค. ๒๔๖๕ แจงวิธีแกสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน                                 
๑๕. คําสั่งที่ ๑๑/๒๔๖๕ ๙ ก.ย. ๒๔๖๕ วิธีทําสัญญาแกทะเบียนประเภทจํานํา ขายฝาก
      และใหเชาเฉพาะสวน
๑๖. คําสั่งที่ ๑๒/๒๔๖๕ ๒๐ ต.ค. ๒๔๖๕ วาดวยการสงบัญชีแลรายงานตาง ๆ ไปยังกรมทะเบียนที่ดิน
๑๗. คําสั่งที่ ๑๓/๒๔๖๕ ๑๖ ต.ค. ๒๔๖๕ วาดวยการเซ็นนามและประทับตราฆาแสตมปฤชากร
๑๘. คําสั่งที่ ๑๔/๒๔๖๕  ๒๐ ธ.ค. ๒๔๖๕ วาดวยรายงานการขอแกจํานวนที่ดินและสิ่งสําคัญใน       
      ระหวางจํานําหรือขายฝาก