​          หนังสือเวียนปี ๒๔๖๗                                       

                                                                                                                                                            ย้อนกลับ    

๑.คําสั่งที่ ๑/๒๔๖๗ ๑๘ เม.ย. ๒๔๖๗ การเขียนนามผูแทนในหนังสือสําคัญตาง ๆ

๒.คําสั่งที่ ๒/๒๔๖๗ ๑๓ พ.ค. ๒๔๖๗ เรื่องขอดูขอคัดแผนที่ตาง ๆ

๓.คําสั่งที่ ๓/๒๔๖๗ ๔ มิ.ย. ๒๔๖๗ แบบพิมพโฉนดสําหรับแผนกออกโฉนดแลแผนกทะเบียนที่ดิน

๔.คําสั่งที่ ๔/๒๔๖๗ ๑๒ มิ.ย. ๒๔๖๗ แบบพิมพตาง ๆ แผนกออกโฉนดแลแผนกทะเบียนที่ดิน

๕.คําสั่งที่ ๕/๒๔๖๗ ๑๗ มิ.ย. ๒๔๖๗ มรดกที่มีพินัยกรรมก็ดี หรือไมมีพินัยกรรมก็ดี ซึ่งกระทรวง   
    ยุติธรรมหรือศาลยุติธรรมไดมีหนังสือตั้งใหผูนั้น ๆ เปนผูรับมรดก หรือเปนผูจัดการมรดก

๖.คําสั่งที่ ๖/๒๔๖๗ ๒๑ มิ.ย. ๒๔๖๗ ตอเลขนาสํารวจและเลขที่โฉนด

๗.คําสั่งที่ ๗/๒๔๖๗ ๒๓ มิ.ย. ๒๔๖๗ สารบบแลประกาศตาง ๆ

๘.คําสั่งที่ ๘/๒๔๖๗ ๒ ก.ค. ๒๔๖๗ กําหนดเวลาทําแผนที่ที่ศาลสั่ง กับแผนที่ที่ศาลตองการ
   ใหคัดสงศาลดวยผาแก

๙.คําสั่งที่ ๙/๒๔๖๗ ๒๗ ส.ค. ๒๔๖๗ หารือราชการตาง ๆ

๑๐.คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๖๗ ๒๘ ส.ค. ๒๔๖๗ เดินสํารวจหมายเขตที่ดินที่มีตนไมหวงหาม

๑๑.คําสั่งที่ ๑๑/๒๔๖๗ ๓๐ ส.ค. ๒๔๖๗ บัญชีนัดราษฎรใหมาทําธุระ

๑๒.คําสั่งที่ ๑๒/๒๔๖๗ ๑๔ ม.ค. ๒๔๖๗ ประวัติแลบัญชีรายนามตําแหนงเงินเดือนขาราชการ

๑๓.คําสั่งที่ ๑๓/๒๔๖๗ ๕ ก.พ. ๒๔๖๗ มรดกมีพินัยกรรม

๑๔.คําสั่งที่ ๑๔/๒๔๖๗ ๒๑ มี.ค. ๒๔๖๗ คนในบังคับญี่ปุนถือที่ดิน