​          หนังสือเวียนปี ๒๔๖๘                                      

                                                                                                                                                             ย้อนกลับ  

๑.                         ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๔๖๘ ถ้าจะรายงานข้อราชการให้อ้างเรื่องเดิมและคําสั่ง
๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๖๘ ลว.๒๘ พ.ค. ๒๔๖๘ ศึกษาประชาบาลจะโอนแลแก้ทะเบียนที่ดิน            
๓. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๖๘ ลว.๒๑ ก.ค. ๒๔๖๘ การจํานําหรือขายฝาก รวมโฉนด แต่แบ่งไถ่เฉพาะโฉนด