​​

                                    ​          หนังสือเวียนปี ๒๔๖๙                                       

                                                                                                                                                         ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๘/๒๔๖๙ ๑๕ ม.ค. ๒๔๖๙ การรังวัดที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม
๒. คําสั่งที่ ๙ /๒๔๖๙ ๑ มี.ค. ๒๔๖๙ ยกเลิกคําสั่งที่ ๒๖/๒๔๖๓ เรื่องใบแทนโฉนดแลใบแทนใบไต่สวน
                                              กับคําสั่งที่ ๒๒๗ /๒๔๖๓

๓. คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๖๙ ๑ มี.ค. ๒๔๖๙ ยกเลิกคําสั่งที่ ๑๘/๒๔๖๒ เรื่อง ที่ดินที่เจ้าของมรณะภาพ
                                                และอพยพ

๔. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๖๙ ๕ เม.ย. ๒๔๖๙ เพิ่มเติมการเขียนนามที่ดินของศาลจ้าว
๕. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๖๙ ๑๖ เม.ย. ๒๔๖๙ การรังวัดแบ่งแยกหรือรังวัด สอบเขต ห้ามไม่ให้รังวัด
                                                 กันเอาเขตที่ดินของแปลงข้างเคียงมารวมไว้กับแปลงที่ยื่น
                                                 คําขอก่อนได้รับคําสั่ง

๖. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๖๙ ๒๕ เม.ย. ๒๔๖๙ คนสังกัดชาติฝรั่งเศสถือที่ดิน
๗. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๖๙ ๕ พ.ค. ๒๔๖๙ ศาลสั่งให้ออกใบแทนโฉนดหรือ ใบไต่สวน ไม่ต้องประกาศ
                                              ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

๘. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๖๙ ๑๔ พ.ค. ๒๔๖๙ การต่อเลยน่าสํารวจต่อเลขโฉนด
๙. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๖๙ ๑๘ พ.ค. ๒๔๖๙ ระเบียบการทําสัญญาโอน ใบไต่สวน

๑๐. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๖๙ ๓ ส.ค. ๒๔๖๙ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนขอจัดการเรื่องที่ดินให้รายงานขอ
                                                ความดําริห์ก่อน