​​

                                    ​           หนังสือเวียนปี ๒๔๗๐                                       

                                                                                                                                                               ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๐ ๔ เม.ย. ๒๔๗๐ เบิกเงินคาพาหนะเดินทาง

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๐ ๑๓ พ.ค. ๒๔๙๐ แกสารบาณรายชื่อแลสารบัญที่ดิน                          

๓. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๐ ๒๔ มิ.ย. ๒๔๙๐ ชาวตางประเทศซึ่งมีสิทธิถือที่ดินอยางคนไทยไดและไมได

๔. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๐ ๑๒ ส.ค. ๒๔๗๐ ประกาศแจกโฉนดที่ดิน                                       

๕. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๐ ๗ ก.ย. ๒๔๗๐ ศาลหมายเรียกหนังสือสําคัญไปประกอบการพิจารณา

๖. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๐ ๒๒ ก.ย. ๒๔๗๐ ระเบียบการขยายสเกลเวลาแจกโฉนด                     

๗. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๐ ๑๔ ต.ค. ๒๔๗๐ แกเขตแผนที่หลังโฉนดแปลงขางเคียง

๘. คําสั่งที่ ๘/๒๔๗๐ ๕ มี.ค. ๒๔๗๐ ศาสนสมบัติซึ่งอยูในความปกครองของกรมพระคลังขางที่

๙. คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๗๐ ๗ ก.ค. ๒๔๗๐ หามขาราชการเลนแชร

๑๐.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๗๐ ๑ ก.ย. ๒๔๗๐ เสนอหนังสือ