​​

                                    ​           หนังสือเวียนปี ๒๔๗๑                                      

                                                                                                                                                             ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๑ ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๔๗๑ ออกโฉนดที่ดินตั้งโรงเรียนของรัฐบาล

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๑ ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๔๗๑ ระเบียบการส่งหนังสือ                       

๓. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๑ ลว. ๒ ส.ค. ๒๔๗๑ การจดทะเบียนพิเศษให้ส่งรายงาน

๔. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๑ ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๔๗๑ เรียกค่าธรรมเนียมหนังสือสัญญาพิเศษ  

๕. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๑ ลว ๗ ก.ย. ๒๔๗๑ เรียกค่าธรรมเนียมขอดูสิ่งสําคัญ

๖. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๑ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๔๗๑ แก้ทะเบียนประเภทหลุดเป็นสิทธิ (ผู้ถือฝาก 
                           นําผู้ขายฝากมาไม่ได้)

๗. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๑ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๗๑ สอบถามราคาที่ดินในสัญญาให้

๘. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๑ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๔๗๑ การปฏิบัติในเรื่องที่ดินเกี่ยวกับกรมสรรพากร

๙. คําสั่งที่ ๘/๒๔๗๑ ลว. ๓ ม.ค. ๒๔๗๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินรังวัดที่ดินที่มีผู้ขอให้
                           ออกโฉนด ตกค้าง รังวัดซ้ำสอบเขตใบไต่สวน

๑๐.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๑ ลว. ๖ มี.ค. ๒๔๗๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ (ที่ดินแบบที่ ๑๖) สําหรับ
                           รายงานในเรื่องที่ดิน

๑๑.คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๗๑ ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๔๗๑ ให้ปฏิบัติเรื่องมรดกคนบังคับอังกฤษ
                              ไปอย่างมรดกคนไทย