​           หนังสือเวียนปี ๒๔๗๒                                      

                                                                                                                                                             ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๘/๒๔๗๒ ลว. ๒ ม.ค. ๒๔๗๒ การปิดประกาศมรดก การรับจํานองหรือรับซื้อฝาก
                           กรรมสิทธิ์ที่ดิน

๒. คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๒ ลว. ๔ มี.ค. ๒๔๗๒ ลงวัน เดือน ปี ในประกาศ                            

๓. คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๗๒ ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๔๗๒ วิธีทําสัญญาแก้ทะเบียนประเภทจํานอง ขายฝาก
                             และให้เช่าเฉพาะส่วน​

๔. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๒ ลว. ๔ เม.ย. ๒๔๗๒ ที่ดินอยู่ในระวางเช่า                                  

๕. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๒ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๔๗๒ ระเบียบการเบิกของหรือส่งสิ่งของ

๖. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๒ ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๔๗๒ โอนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รักษาที่หลวงจากกระทรวง
                           ต่าง ๆ ให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

๗. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๒ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๔๗๒ การแลกเปลี่ยนที่ดินแก่กัน ให้จัดการโอนทะเบียนไป
                           ประเภทขาย

๘. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๒ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๔๗๒ ยกเลิกคําสั่งที่ ๗/๒๔๖๙ ลว. ๓ ส.ค. ๒๔๖๙     

๙. คําตักเตือน ลว. ๘ ต.ค. ๒๔๗๒ การขอดูและชี้แผนที่เพื่อขอรังวัดรับหนังสือสําคัญสําหรับ 
                            ที่ดิน (ตกค้าง)

๑๐.คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๒ ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๔๗๒ การทําประวัติของข้าราชการ                      

๑๑.คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๒ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๒๔๗๒ การทําประกาศต่าง ๆ ที่จะส่งลงหนังสือพิมพ์รายวัน

๑๒.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๒ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๒๔๗๒ สําหรับผู้กํากับการเดินสํารวจ