​          หนังสือเวียนปี ๒๔๗๓                                        

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๓ ลว.๒๘ พ.ค. ๒๔๗๓ การลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามบิน

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๓ ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๔๗๓ การจดทะเบียนบุริมสิทธิ ทรัพยสิทธิและ
                            นิติกรรม

๓. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๓ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๗๓ กระทรวงพระคลังฯ อนุญาตให้ เครดิตฟองซิเอร์
                           อักริโคลเดอ อินโดจีนดําเนินกิจการตามพระราชบัญญัติได้

๔. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๓ ลว. ๑ ต.ค. ๒๔๗๓ การรายงานการเดินสํารวจที่ดินทั้งตําบล
                           และในที่ตกค้าง

๕. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๓ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๒๔๗๓ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเยอรมันรับ
                           จํานองที่ดิน

๖. คําสั่งที่ ๖/๒๔๗๓ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๔๗๓ การเขียนประเภทของที่ดินลงในใบไต่สวน    

๗. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๓ ลว. ๙ มี.ค. ๒๔๗๓ ห้ามไม่ให้ประทับตราไว้ในแบบพิมพ์โฉนดเปล่า