​           หนังสือเวียนปี ๒๔๗๔                                       

                                                                                                                                                                     ย้อนกลับ 

๑. คําชี้แจง ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๔๗๔ การเรียกเก็บค่าฤชาธรรมเนียมเฉพาะค่าตราในประเภทสิทธิจํานอง
                            ให้สิทธิเช่า๑ ให้สิทธิเช่าซื้อ และให้กรรมสิทธิ์ภายในบังคับเงื่อนไข

๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๔ ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๔๗๔ ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่กระทรวงวังให้รายงานตรงยัง
                           กรมทะเบียนที่ดิน

๓. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๔ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๔๗๔ วิธีทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์จากการเช่าซื้อ

๔. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๔ ลว. ๒๓ เม.ย. ๒๔๗๔ วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ดินที่ศาลสั่งยึด                    

๕. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๔ ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๔๗๔ บุคคลวิกลจริตทํานิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๖. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๔ ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๔๗๔ การเขียนแผนที่หลังตราจองและโฉนด             

๗. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๔ ลว.๒๘ พ.ค. ๒๔๗๔ ใบไต่สวน วิวาท และหลักเขต

๘. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๔ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๔๗๔ อธิบายคําสั่งกระทรวงเกษตราธิการที่ ๑๓/๒๗๒๕
                           เฉพาะข้อ ๑ ที่เกี่ยวกับจังหวัดที่มีหอทะเบียนที่ดินแล้ว

๙. คําสั่งที่ ๘ /๒๔๗๔ ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๔๗๔ รังวัดที่ดินติดต่อกับทางรถไฟและที่ดินของรถไฟหลวง

๑๐.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๔ ลว. ๓๐ ม.ค. ๒๔๗๔ แก้ไขคําสั่งที่ ๖/๒๔๖๙ เรื่องระเบีบบการทําสัญญาโอน
                            ใบไต่สวน

๑๑.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๗๔ ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๔๗๔ มรดกที่คนในบังคับอังกฤษ

๑๒. ที่ ๔๐/๓๘๙๓ ลว.๒๑ ก.ย.๒๔๗๔ การจดทะเบียนบรรยายส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน