​         หนังสือเวียนปี ๒๔๗๕                                         

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๕ ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๔๗๕ แบบพิมพ์และบัญชีที่ใช้เกี่ยวกับการโอนและแก้ทะเบียน
                            ที่ดินมีตราจองหรือใบนํา

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๕ ลว. ๙ ส.ค. ๒๔๗๕ คําบันทึกทราบคําสั่งมรดกของเจ้าพนักงานที่ดิน            

๓. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๕ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๔๗๕ ที่ดินมิซซังโรมันคาธอลิก

๔. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๕ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๔๗๕ ประกาศแจกโฉนดที่ดินที่เจ้าของรับใบไต่สวนไปแล้ว 
                            เกิน ๙ ปี

๕. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๕ ลว. ๔ ธ.ค. ๒๔๗๕ ให้ส่งรายงานงบเดือนการโอนแก้ทะเบียนที่ดินชั้นใบไต่สวน

๖. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๕ ลว. ๓๑ ธ.ค. ๒๔๗๕ งดไม่ต้องส่งบัญชีที่ดินแบบที่ ๓๖ เรื่องอายัดหรือห้ามโอน
                           ที่ดิน

๗. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๕ ลว. ๓๑ ธ.ค. ๒๔๗๕ การลงลายมือชื่อพยานในหนังสือสัญญา หนังสือมอบฉันทะ
                            และคําขอต่าง ๆ จังหวัดที่มีหอทะเบียนที่ดินแล้ว

๘. คําสั่งที่ ๘/๒๔๗๕ ลว.๑๓ ม.ค. ๒๔๗๕ กระทรวงพระคลังฯ อนุญาตให้ธนาคารต่าง ๆ ประกอบ      
                                                   กิจการได้

๙. คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๕ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๔๗๕ ผู้ขอรังวัดแบ่งแยกหรือรังวัดสอบเขตนํารังวัดล้ำเข้าไปใน
                           ที่ดินแปลงอื่น

๑๐.คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๗๕ ลว.๒๐ ม.ค. ๒๔๗๕ การทํานิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้เยาว์     

๑๑.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๗๕ ลว.๒๔ ม.ค. ๒๔๗๕ มีผู้ขอให้ตรวจรับรอง และมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
                              จัดการในเรื่องที่ดิน

๑๒.คําสั่งที่ ๑๒ /๒๔๗๕ ลว.๙ ก.พ. ๒๔๗๕ โฉนดค้างแจกเกิน ๙ ปี                                       

๑๓.คําสั่งที่ ๑๓ /๒๔๗๕ ลว.๑๕ ก.พ. ๒๔๗๕ เพิ่มเติมคําสั่งที่ ๕/๒๔๗๕ เกี่ยวกับรายงานงบเดือน 
                              การโอนแก้ทะเบียนที่ดินชั้นใบไต่สวน

๑๔.คําสั่งที่ ๑๔ /๒๔๗๕ ลว.๒๒ ก.พ. ๒๔๗๕ งดการโอนที่ดินซึ่งถูกยึดเนื่องแต่เงินอากรค่านาค้าง  ​