​          หนังสือเวียนปี ๒๔๗๖                                        

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๒๒/๒๔๗๖ ลว. ๖ ก.พ. ๒๔๗๖ การเขียนนามที่ดินของศาลจ้าว

๒. คําสั่งที่ ๒๓ /๒๔๗๖ ลว.๑๔ มี.ค. ๒๔๗๖ ให้ยกเลิกข้อความ ๑๗ แห่งคําสั่งที่ ๙/๒๔๖๐ ว่าด้วย
                             ระเบียบการเรื่องทําแผนที่ส่งศาล

๓. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๖ ลว. ๑ พ.ค. ๒๔๗๖ ให้ยกเลิกข้อความเฉพาะบางตอนแห่งคําสั่ง
                            กระทรวงมหาดไทย (เกษตราธิการ ๓ ที่ ๑๕ /๓๙๕๐ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๔๖๖
                            ว่าด้วยให้ผู้ช่วยลงนามในโฉนดและหนังสือสําคัญแทนหัวหน้าการ

๔. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๖ ลว. ๓ พ.ค. ๒๔๗๖ ให้งดใช้บัญชีแบบพิมพ์บางอย่าง                           

๕. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๖ ลว. ๕ พ.ค. ๒๔๗๖ ให้เจ้าพนักงานที่ดินช้วยเหลือแนะนํารายการให้
                           ทราบถึงวิธีควรปฏิบัติอันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด
                           พุทธศักราช ๒๔๖๖

๖. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๖ ลว. ๖ พ.ค. ๒๔๗๖ การหมายเหตุใบแทนโฉนดฉบับผู้ถือ                    

๗. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๖ ลว. ๖ พ.ค. ๒๔๗๖ แก้ไขคําสั่งที่ ๑๒/๒๔๗๕ ว่าด้วยเรื่องโฉนดค้างแจก
                           เกิน ๙ ปี

๘. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๖ ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๖ ตราจองค้างแจก                                          

๙. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๖ ลว.๑๒ มิ.ย. ๒๔๗๖ การเป็นพยานในสัญญาต่าง ๆ

๑๐.คําสั่งที่ ๘ /๒๔๗๖ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๔๗๖ เพิ่มเติมหรือถอนชื่อในใบไต่สวน ในขณะทําการ      
                            เดินสํารวจ

๑๑.คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๖ ลว.๑๔ มิ.ย. ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติอากรแสตมป์เกี่ยวกับหน้าที่
                            เจ้าพนักงานที่ดินจักต้องปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติม

๑๒.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๖ ลว.๑๔ มิ.ย. ๒๔๗๖ ตราสารที่เจ้าพนักงานที่ดินสงสัยว่าจะต้องปิด         
                             ค่าอากรแสตมป์หรือไม่ให้รายงานหารือไปยังกรมก่อน

๑๓.คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๗๖ ลว.๑๙ มิ.ย. ๒๔๗๖ การเรียกเงินค่าธรรมเนียมรังวัดสําหรับ ประทานบัตร
                               ที่ขอต่ออายุ

๑๔.คําแนะนํา ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๔๗๖ งดเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่างตาพระราชบัญญัติ      
                               สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖

๑๕.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๗๖ ลว.๒๗ ก.ค. ๒๔๗๖ ให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกการสอบถามนามบิดามารดา และ
                               บุตรของผู้ยื่นเรื่องราวขออาชญาบัตรผูกขาดตรวจแร่ หรือประทาน 
                               บัตรทําเหมืองแร่

๑๖.คําสั่งที่ ๑๒ /๒๔๗๖ ลว.๑๖ ส.ค. ๒๔๗๖ ให้งดจ่ายเงินค่าป่วยการกํานันในการที่นํา                  
                               เจ้าของที่ดินมารับโฉนด

๑๗.คําแนะนํา ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๔๗๖ โฉนดค้างแจกเกิน ๑๐ ปี

๑๖ คําสั่งที่ ๑๓ /๒๔๗๖ ลว.๒ ก.ย. ๒๔๗๖ เพิ่มเติมคําสั่งที่ ๕/๒๔๖๑ เรื่องเดินรังวัดสอบเขต          
                               ที่ดินที่ออกโฉนดแผนที่แล้ว

๑๗.คําสั่งที่ ๑๔ /๒๔๗๖ ลว.๒ ก.ย. ๒๔๗๖ แก้สิ่งสําคัญต่าง ๆ เนื่องจากการสอบเขตที่ดินทั้ง 
                              ตําบลด้วยบัญชี (แผนกสํารวจ ๑๙ แบบที่ ๑๔)

๑๘.คําสั่งที่ ๑๕ /๒๔๗๖ ลว.๑๑ ก.ย. ๒๔๗๖ เพิ่มเติมคําสั่งที่ ๑๔/๒๔๗๕ เรื่องงดการโอนที่ดิน         
                              ซึ่งถูกยึดเนื่องแต่เงินอากรค่านาค้าง

๑๙.คําสั่งที่ ๑๖/๒๔๗๖ ลว.๒๙ ก.ย. ๒๔๗๖ ที่ดินสาสนสมบัติในพระนครและธนบุรี ให้ติดต่อ
                              เจ้าหน้าที่กองกลางกรมธรรมการถ้าในจังหวัดอื่นติดต่อเจ้าหน้าที่
                              แผนกธรรมการ

๒๐.คําชี้แจง ฯ ลว.๑ ต.ค. ๒๔๗๒ วิธีการซึ่งผู้ขออนุญาตตั้งเครดิตฟองซิเอร์จะต้องปฏิบัติ              

๒๑.คําสั่งที่ ๔๑ /๒๔๗๖ ลว.๓ ต.ค. ๒๔๗๖ ตั้งข้าหลวงตรวจการแผนกที่ดินและโลหกิจ

๒๒.คําสั่งที่ ๑๗ /๒๔๗๖ ลว.๔ ธ.ค. ๒๔๗๖ แก้สิ่งสําคัญและขอแก้เขตของรูปแผนที่เฉพาะแปลง     
                              เนื่องจากแบ่งแยกและสอบเขตโฉนดลับขอแก้ข้างเคียงในหน้าโฉนด         
                              ฉบับหลวง และฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ ์

๒๓.คําสั่งที่ ๑๘/๒๔๗๖ ลว.๖ ธ.ค. ๒๔๗๖ ข้าราชการประจําหัวเมืองไปกรุงเทพฯ ให้ไปลงนาม 
                             ในสมุด ณ กรมที่ดินและโลหกิจ

๒๔.คําสั่งที่ ๑๙ /๒๔๗๖ ลว.๑๒ ธ.ค. ๒๔๗๖ การลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของกองลูกเสือ        

๒๕.คําสั่งที่ ก.๑๑ /๗๖ ลว.๑๕ ธ.ค. ๒๔๗๖ เวนคืนที่ดินที่มีโฉนดแล้วและออกโฉนดในที่เวนคืน

๒๖.คําสั่งที่ ๒๐ /๒๔๗๖ ลว.๒๒ ธ.ค. ๒๔๗๖ เพิ่มเติมคําสั่งที่ ๑๙/๒๔๗๖ เรื่องการลงนามผู้ถือ
                               กรรมสิทธิ์ที่ดินของกองลูกเสือ

๒๗.คําสั่งที่ ๒๑ /๒๔๗๖ ลว.๒๘ ธ.ค. ๒๔๗๖ ประกาศแจกโฉนดและการไต่สวนวิวาท
                              กรรมสิทธิ์ที่ดิน