​                                       ​       หนังสือเวียนปี ๒๔๗๗                                        

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๗๗ ลว.๑๑ ก.พ. ๒๔๗๗ การโอนทะเบียนที่ดินของบุคคลที่ศาลสั่งใหัเป็นคนสาบศูนย์

๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๗ ลว.๗ เม.ย. ๒๔๗๗ ให้ที่ดินและโลหกิจจังหวัดเป็นกรรมการประมูลผูกขาดจับสัตว์น้ำ

๓. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๗ ลว.๑๗ พ.๕. ๒๔๗๗ เพิ่มเติมคําสั่งที่ ๒๒/๒๔๗๖ ลว. ๖ ก.พ. ๗๖ ว่าด้วยการเขียน
                           นามที่ดินของศาลจ้าว

๔. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๗ ลว.๒๓ มิ.ย. ๒๔๗๗ หน้าที่ผู้ขีดฆ่าแสตมป์ตามพระราชบัญญัติอากรแสตมป์ที่เกี่ยวกับ
                           หน้าที่ ๔ เจ้าพนักงานที่ดินจักต้องปฏิบัติ

๕. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๗ ลว ๑๗ ส.ค. ๒๔๗๗ ที่ดินที่อยู่ในระวางขายฝาก

๖. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๗ ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๔๗๗ การลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของกองลูกเสือ                   

๗. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๗ ลว.๗ ก.ย. ๒๔๗๗ วิธีทําสัญญาแก้ทะเบียนประเภทแบ่งเช่า และเช่า จํานอง ขาย
                            ขายฝาก และให้เฉพาะส่วน

๘. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๗ ลว. ๘ ก.ย. ๒๔๗๗ ขยายกําหนดเวลาสําหรับข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดในตอนต้นปี
                           และกลางปี

๙. คําสั่งที่ ๘ /๒๔๗๗ ลว.๑๖ ต.ค. ๒๔๗๗ แก้ทะเบียนโอนสิทธิการรับจํานองที่ดิน

๑๐.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๗ ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๔๗๗ ระเบียบการเขียนแผนที่ประกอบเรื่องรังวัดแบ่งแยกและการ
                            ขอแก้เนื้อที่หรือแก้ข้างเคียงต่าง ๆ ไม่แก้เขตกับการยื่นคําขอแบ่งแยกหลายแปลง