​           หนังสือเวียนปี ๒๔๗๘                                       

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑/๒๔๗๘ ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๔๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งที่ ๙/๒๔๗๗ เรื่องระเบียบการเขียน
                          แผนที่ประกอบเรื่องรังวัดแบ่งแยก และการขอแก้เนื้อที่หรือข้างเคียงต่าง ๆ ที่ไม่แก้เขต

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๘ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๔๗๘ ระเบียบการทําแผนที่เนื่องจากมีผู้ขอรังวัดรับโฉนดเฉพาะ 
                           แปลง (ที่ดินตกค้าง) ให้บรรจุรูปแผนที่ลงในระวางแผนที่ได้

๓.                         ลว. ๙ ก.ค. ๒๔๗๘ ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันเกี่ยวแก่สหกรณ์

๔. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๗๘ ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๔๗๘ การลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโรงเรียนประชาบาล           

๕. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๘ ลว. ๓ ส.ค. ๒๔๗๘ เพิ่มเติมคําสั่งที่ ๖/๒๔๗๗ ว่าด้วยเฉพาะวิธีแก้ทะเบียนประเภท
                           ให้และขายเฉพาะส่วน

๖. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๘ ลว. ๙ ส.ค. ๒๔๗๘ ให้ข้าราชการรายงานกิจการที่กระทําประจําวัน                 

๗. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๘ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๔๗๘ ให้ข้าราชการในสังกัดกรมที่ดินและโลหกิจรายงานกิจการ
                           ในหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่

๘. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๘ ลว. ๖ ก.ย. ๒๔๗๘ ให้ยกเลิกคําสั่งกรมที่ดินและโลหกิจเรื่องการรับทําสัญญาจํานอง
                           ให้แก่ บริษัท อิสเอเชียติ๊ก จํากัด

๙. คําสั่งที่ ๘ /๒๔๗๘ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๔๗๘ ให้ข้าราชการสอดส่องดูแลกําชัยคนในบ้านอย่าให้มีการลักลอบ
                           เล่นการพนันในบ้านของตน

๑๐.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๘ ลว. ๒๓ ธ.ค. ๒๔๗๘ ให้เขียนคําขอรับมรดกกับคําขอให้เรียกโฉนดรวมในแบบพิมพ์
                           คําขอรับมรดกที่ดินฉบับเดียว

๑๑ คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๗๘ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๔๗๘ แก้ข้อความคําสั่งที่ ๓/๒๔๗๘ เรื่องการลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์
                               ที่ดินของโรงเรียนประชาบาล

๑๒ คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๗๘ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๔๗๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่แนะนําชี้ทางให้บุคคลหลีกเลี่ยงการเสียเงิน
                              ค่าธรรมเนียม

๑๓. คําสั่งที่ ๑๒/๒๔๗๘ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๔๗๘ ระเบียบการยืมเงินทดรองราชการของกรมที่ดินและโลหกิจ

๑๔. คําสั่งที่ ๑๒ /๒๔๗๘ ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๔๗๘ ศาลสั่งโอนขายที่ดิน                                               

๑๕. คําสั่งที่ ๑๓ /๒๔๗๙ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๔๗๘ ส่งรูปแผนที่ขอแก้เขตแผนที่และสิ่งสําคัญเดิม และรูปแผนที่
                               ประกอบใบไต่สวนกับแผนที่แบ่งแยกประกอบรายงานกรรมสิทธิ ์​