​           หนังสือเวียนปี ๒๔๗๙                                       

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

 

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๗๙ ลว. ๗ เม.ย. ๒๔๗๙ โอนโรงเรือนซึ่งเกี่ยวกับเงินค่าภาษีค้าง

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๙ ลว ๑๖ พ.ค. ๒๔๗๙ การคิดระยะเพื่อเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรังวัด                  

๓. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๗๙ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๔๗๙ การเขียนคําขอกับการรังวัดทําแผนที่สําหรับเรื่องขอแบ่งแยกที่ดิน
                           โดยจํากัดเนื้อที่

๔. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๗๙ ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๔๗๙ วิธีใช้บัญชีรายวันทําการ                                              

๕. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๗๙ ลว.๒๗ ก.ค. ๒๔๗๙ สัญญาจํานองตามมาตรา ๗๐๙ แห่งป.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                            บรรพ ๓ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

๖. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๗๙ ลว. ๕ ส.ค. ๒๔๗๙ การจดทะเบียนประเภทระงับจํานอง (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)        

๗. คําสั่งที่ ๘ /๒๔๗๙ ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๔๗๙ ให้ใช้ตราโลหะสําหรับประทับเป็นเครื่องหมายในโฉนด

๘. คําสั่งที่ ๙ /๒๔๗๙ ลว. ๗ ก.ย. ๒๔๗๙ ให้ปฏิบัติงานเคร่งครัดต่อระเบียบการ                              

๙. คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๗๙ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๔๗๙ ให้คืนโฉนดแก่ผู้นํามาส่ง

๑๐. คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๗๙ ลว. ๑๒ ต.ค. ๒๔๗๙ ให้ช่างแผนที่ระมัดระวังในการปฏิบัติราชการและ ให้มีผู้อาวุโส
                               รับผิดชอบในกิจการแผนกรังวัดของกองที่ดินและโลหกิจต่าง ๆ

๑๑. คําสั่งที่ ๑๒ /๒๔๗๙ ลว. ๒๓ ต.ค. ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมคําแนะนําการเขียนบัญชีทะเบียนจํานอง
                               และไถ่ถอน

๑๒. คําสั่งที่ ๑๓ /๒๔๗๙ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๔๗๙ การใช้ใบรับรองเขตที่ดิน                                            

๑๓. คําสั่งที่ ๑๔ /๒๔๗๙ ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๔๗๙ หน้าที่ในการรับการแจ้งการยึดทรัพย์

๑๔. คําสั่งที่ ๑๕/๒๔๗๙ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๔๗๙ ผู้ใช้อํานาจปกครองทําการแทนผู้เยาว์                             

๑๕. คําสั่งที่ ๑๖ /๒๔๗๙ ลว.๑ ก.พ. ๒๔๗๙ ทางราชการขอดูแผนที่และโฉนดที่ดิน

๑๖. คําสั่งที่ ๑๗ /๒๔๗๙ ลว.๖ ก.พ. ๒๔๗๙ เลิกใช้แบบพิมพ์บางชนิด                                               

๑๗. คําสั่งที่ ๑๘ /๒๔๗๙ ลว.๑๘ ก.พ. ๒๔๗๙ ตัวแทนจัดการเกี่ยวกับที่ดินของรัฐบาล

๑๘. คําสั่งที่ ๑๙ /๒๔๗๙ ลว.๒๒ ก.พ. ๒๔๗๙ ต่อเลขหน้าสํารวจ เลขโฉนด การประทับตรา                     
                                                            และการเก็บสิ่งสําคัญ

๑๙. คําสั่งที่ ๒๐ /๒๔๗๙ ลว.๓ มี.ค. ๒๔๗๙ ศาลสั่งขายที่ดินระหว่างจํานอง

๒๐. คําสั่งที่ ๒๑ /๒๔๗๙ ลว.๓ มี.ค. ๒๔๗๙ การบรรยายข้อความการเพิกถอนนิติกรรมตามศาลสั่ง             

๒๑ คําสั่งที่ ๒๒ /๒๔๗๙ ลว.๓ มี.ค. ๒๔๗๙ หลักเกณฑ์ในการทําลายสรรพสมุดแบบพิมพ์ต่าง ๆ

๒๒ คําสั่งที่ ๒๓ /๒๔๗๙ ลว.๓ มี.ค. ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งที่ ๘/๒๔๗๑ ว่าด้วยการจดบันทึก             
                               รายละเอียดการทําประโยชน์ในที่ดิน

๒๓. คําสั่งที่ ๒๔ /๒๔๗๙ ลว.๒๖ มี.ค. ๒๔๗๙ ใบมอบฉันทะให้ไปรับเงินแทน ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์