​            หนังสือเวียนปี ๒๔๘๐                                      

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๐ ลว. ๓ พ.ค. ๒๔๘๐ การจ้างพาหนะสําหรับไปทําแผนที่เฉพาะแปลง

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๐ ลว. ๓ พ.ค. ๒๔๘๐ การระวังชี้แนวเขตที่ดินของกระทรวงกลาโหม                          

๓. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๐ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชีแบบ บ.ท.ด. ๑๓ กับ ๑๗

๔. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๘๐ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๔๘๐ การแก้สิ่งสําคัญเกี่ยวแก่บุคคล                                         

๕  คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๔๘๐ การแก้ทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม

๖. คําสั่งที่ ๖/๒๔๘๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๔๘๐ แบ่งแยกระหว่างเจ้าของเดิม                                         

๗  คําสั่งที่ ๗ /๒๔๘๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๔๘๐ การขอลงชื่อผู้ควรได้รับมรดก

๘. คําสั่งที่ ๘ /๒๔๘๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๔๘๐ ผู้จัดการมรดกขอโอนที่ดินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกโดยตรง      

๙. คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๘๐ ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๔๘๐ เรื่องวางระเบียบการใช้เสมียนฝึกหัด

๑๐.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๘๐ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๔๘๐ ทางราชการขอดูแผนที่และโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๒)         

๑๑.คําสั่งที่ ๑๒ /๒๔๘๐ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๔๘๐ ใบมอบฉันทะให้ไปรับโฉนดแทนไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

๑๒.คําสั่งที่ ๑๓ /๒๔๘๐ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๔๘๐ การโอนที่ดินของสุขาภิบาลลงนามเทศบาลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๑๓.คําสั่งที่ ๑๔ /๒๔๘๐ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๔๘๐ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคาร

๑๔.คําสั่งที่ ๑๕ /๒๔๘๐ ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๔๘๐ วิธีการจดทะเบียนประเภทปลอดจำนอง                       

๑๕.คําสั่งที่ ๑๖ /๒๔๘๐ ลว. ๖ พ.ย. ๒๔๘๐ ให้งดส่ง (บัญชีบัญชาการ ๑๑) รายวันทําการ

๑๖.คําสั่งที่ ๑๗ /๒๔๘๐ ลว. ๖ พ.ย. ๒๔๘๐ ให้งดส่งบัญชี ร.ว. ๑๙                                            

๑๗.คําสั่งที่ ๑๘ /๒๔๘๐ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๔๘๐ การลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโรงเรียนประชาบาล

๑๘.คําสั่งที่ ๑๙ /๒๔๘๐ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้ (บ.ท.ด. ๕๘) บัญชีรับจ่ายเงินทดรองราชการ         

๑๙.คําสั่งที่ ๒๐ /๒๔๘๐ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้ (บ.ท.ด. ๕) บัญชีทะเบียนการระงับสิ้นไปแห่ง 
                              สัญญาจํานองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๒๐.คําสั่งที่ ๒๑ /๒๔๘๐ ลว. ๓๑ ธ.ค. ๒๔๘๐ ระเบียบการเก็บหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่เปลี่ยนแปลง 
                             โอนเขตข้ามจังหวัด

๒๑.คําสั่งที่ ๒๒/๒๔๘๐ ลว. ๗ ม.ค. ๒๔๘๐ เปลี่ยนแปลงแบบรายงานนําส่งบัญชีงบเดือนและงบปี

๒๒.คําสั่งที่ ๒๓ /๒๔๘๐ ลว ๑๕ ม.ค. ๒๔๘๐ ระเบียบรับจ่ายเงินวางมัดจําในการรังวัดที่ดิน             

๒๓.คําสั่งที่ ๒๔ /๒๔๘๐ ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๔๘๐ ให้จําลองรูปแผนที่รังวัดตกค้างพร้อมด้วยหลักฐานสําหรับ
                               ประกอบการลงที่หมายในระวางของแผนกรักษาทะเบียน

๒๔.คําสั่งที่ ๒๕ /๒๔๘๐ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๔๘๐ กําหนดวันให้ปฏิบัติตามคําสั่งที่ ๒๐/๒๔๘๐              

๒๕.คําสั่งที่ ๒๖ /๒๔๘๐ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๔๘๐ คําอธิบาย บ.ท.ด. ๓๖ บัญชีเพิ่มหน้าสํารวจ

๒๖.คําสั่งที่ ๒๗ /๒๔๘๐ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชีที่ดินแบบที่ ๔๖                                    

๒๗.คําสั่งที่ ๒๘ /๒๔๘๐ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชีที่ดินแบบ ๑๘

๒๘.คําสั่งที่ ๒๙ /๒๔๘๐ ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชีที่ดินแบบ ๒๐                                             

๒๙.คําสั่งที่ ๓๐ /๒๔๘๐ ลว. ๒๘ ม.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชีที่ดินแบบ ๕๙

๓๐.คําสั่งที่ ๓๑ /๒๔๘๐ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้ บ.ท.ด. ๕๕ บัญชีทะเบียนการระงับสิ้นไปแห่ง
                               สัญญาจํานองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓๑.คําสั่งที่ ๓๒ /๒๔๘๐ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชี บ.ท.ด. ๕๖

๓๒.คําสั่งที่ ๓๓ /๒๔๘๐ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๔๘๐ แก้ไขระเบียบการรังวัดทําแผนที่แบ่งแยกใบไต่สวน       

๓๓.คําสั่งที่ ๓๔ /๒๔๘๐ ลว. ๓ ก.พ. ๒๔๘๐ ยกเลิกบัญชีขอดูและขอคัดสิ่งสําคัญ

๓๔.คําสั่งที่ ๓๕ /๒๔๘๐ ลว. ก.พ. ๒๔๘๐ ให้ยกเลิกคําสั่งที่ ๑๑/๒๔๖๗ เรื่องบัญชีนัดราษฎรให้มาทําธุระ

๓๕.คําสั่งที่ ๓๖ /๒๔๘๐ ลว. ๓ ก.พ. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชี บ.ท.ด. ๕๗

๓๖.คําสั่งที่ ๓๗ /๒๔๘๐ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชีที่ดินแบบที่ ๓๒ และ ๖๑                          

๓๗.คําสั่งที่ ๓๘ /๒๔๘๐ ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๔๘๐ กระทรวงกลาโหมซื้อหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนาม
                              กระทรวงการคลัง

๓๘.คําสั่งที่ ๓๙ /๒๔๘๐ ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๔๘๐ ให้ใช้บัญชี บ.ท.ด. ๖๒                                            

๓๙.คําสั่งที่ ๔๐ /๒๔๘๐ ลว. ๑ มี.ค. ๒๔๘๐ การบรรยายสิ่งสําคัญเดิมซึ่งได้ออกโฉนดตามพระราชบัญญัติ
                              ออกโฉนดฉบับที่ ๒๑ มาตรา ๔

๔๐.คําสั่งที่ ๔๑ /๒๔๘๐ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๔๘๐ การทําสัญญาเกี่ยวกับบริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลอื่นทําการ
                              รับจํานองที่ดิน

๔๑.คําสั่งที่ ๔๒ /๒๔๘๐ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๔๘๐ การโอนที่ดินที่ถูกเวนคืน