​            หนังสือเวียนปี ๒๔๘๑                                      

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๒๑/๒๔๘๑ ลว.๙ ม.ค. ๒๔๘๑ ให้ใช้บัญชีต่อเลขหน้าสํารวจ (บ.ท.ด.๖๖)

๒ คําสั่งที่ ๒๒ /๒๔๘๑ ลว.๑๘ ม.ค. ๒๔๘๑ ทําแผนที่วิวาทตามหนังสือของศาล ไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม
                            การสอบแสเนื้อที่

๓. บันทึก ฯ ลว.๑๙ ม.ค. ๒๔๘๑ คนในบังคับอังกฤษซื้อที่ดินเป็นที่เกษตรกรรม

๔. หนังสือภายนอก ลว.๒๑ ม.ค. ๒๔๘๑ การแก้ทะเบียนประเภทปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝาก          

๕. คําสั่งที่ ๒๔ /๒๔๘๑ ลว.๙ ก.พ. ๒๔๘๑ ทางราชการขอดูแผนที่และโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

๖. คําสั่งที่ ๒๓ /๒๔๘๑ ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๔๘๑ ระเบียบการเดินสํารวจปักหลักหมายเขตและสอบเขตที่ดิน 

๗. คําสั่งที่ ๒๕ /๒๔๘๑ ลว.๑๖ ก.พ. ๒๔๘๑ คนชาติต่างประเทศขอรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๘ คําสั่งที่ ๒๖ /๒๔๘๑ ลว.๒๘ ก.พ. ๒๔๘๑ ระเบียบการจดทะเบียนที่ดินประเภทจํานอง ขายฝาก         
                             ซึ่งทําไว้ก่อนการเดินสํารวจ

๙. คําสั่งที่ ๒๗ /๒๔๘๑ ลว.๒๘ ก.พ. ๒๔๘๑ วิธีการจดทะเบียนเลิกการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน

๑๐.คําสั่งที่ ๒๘ /๒๔๘๑ ลว.๓๐ มี.ค. ๒๔๘๑ วางระเบียบการรับส่งและเสนอหนังสือ                        

๑๑.คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๑ ลว.๑๖ เม.ย. ๒๔๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งที่ ๑๒/๒๔๗๘ ว่าด้วยระเบียบการยืม
                            เงินทดรองราชการ

๑๒.คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๑ ลว.๑๘ เม.ย. ๒๔๘๑ ให้จัดทําสัญญารับจํานองที่ดินในนาม "กรมที่ดินและโลหกิจ"
                            และให้พนักงานที่ดินและโลหกิจเป็นผู้ลงนามแทนในสัญญา

๑๓.คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๑ ลว. ๖ พ.ค. ๒๔๘๑ ให้ใช้ (บ.ท.ด.๖๓) บัญชีรับและจ่ายเงินค่าประกาศ
                            หนังสือพิมพ์รายวัน

๑๔.คําสั่งที่ ๔ /๒๔๘๑ ลว.๓๐ พ.ค. ๒๔๘๐ การลงบัญชีจํานองกรรมสิทธิ์ที่ดิน                                

๑๕.คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๑ ลว.๓๐ พ.ค. ๒๔๘๐ ทางราชการขอดูแผนที่และโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๓)

๑๖.คําสั่งที่ ๖ /๒๔๘๑ ลว.๑๕ มิ.ย. ๒๔๘๑ วิธีการจดทะเบียนประเภทการขายฝากที่ดิน                     

๑๗.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๘๑ ลว.๒๐ มิ.ย. ๒๔๘๑ วิธีการจดทะเบียนประเภทครอบการจํานอง

๑๘.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๘๑ ลว.๒๙ มิ.ย. ๒๔๘๑ ให้เลิกทําบัญชีเงินค่าธรรมเนียมชั้นออกโฉนด                      

๑๙.คําสั่งที่ ๘ /๒๔๘๑ ลว.๒๙ มิ.ย. ๒๔๘๑ วิธีการจดทะเบียนประเภท "คํามั่นจะให้"

๒๐.บันทึก ฯ ลว.๒๙ มิ.ย. ๒๔๘๑ การจดทะเบียนคํามั่นจะแบ่งให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน                               

๒๑.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๘๑ ลว.๙ ก.ค. ๒๔๘๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตราจองว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว"

๒๒.คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๘๑ ลว.๙ ก.ค. ๒๔๘๑ บัญชีเงินค่าธรรมเนียม กองหนังสือสําคัญ                          

๒๓.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๘๑ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๔๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งที่ ๑๒/๒๔๗๘ ว่าด้วยระเบียบการยืม
                              เงินทดรองราชการ

๒๔.คําสั่งที่ ๑๒ /๒๔๘๑ ลว.๘ ส.ค. ๒๔๘๑ ให้ใช้บัญชี บ.ท.ด.๓๓                                                    

๒๕.คําสั่งที่ ๑๓ /๒๔๘๑ ลว.๘ ส.ค. ๒๔๘๑ ให้ใช้บัญชี บ.ท.ด.๖๔

๒๖.คำสั่งที่ ๑๔ /๒๔๘๑ ลว.๑๙ ส.ค. ๒๔๘๑ วิธีการจดทะเบียนประเภทครอบการจํานอง                        

๒๗.คําสั่งที่ ๑๕ /๒๔๘๑ ลว.๑๗ ก.ย. ๒๔๘๑ ให้ใช้ บ.ท.ด. ๖๕ บัญชียึดและรักษาหนังสือสําคัญ

๒๘.คําสั่งที่ ๓๑๓๘๕/๘๑ ลว.๑ พ.ย. ๒๔๘๑ อากรแสตมป์ ขอให้ช่วยเหลือในกิจการเกี่ยวด้วย                   
                                                           พระราชบัญญัติอากรแสตมป์

๒๙.คําสั่งที่ ๑๖ /๒๔๘๑ ลว.๗ พ.ย. ๒๔๘๑ ให้ใช้บัญชี บ.ท.ด.๓๐

๓๐.คําสั่งที่ ๑๗ /๒๔๘๑ ลว.๗ พ.ย. ๒๔๘๑ ให้ใช้บัญชี บ.ท.ด.๖๗                                                  

๓๑.คําสั่งที่ ๑๘ /๒๔๘๑ ลว.๒๖ พ.ย. ๒๔๘๑ กระทรวงการคลังขอให้ช่วยเหลือในกิจการเกี่ยวด้วย
                              พระราชบัญญัติอากรแสตมป์

๓๒.คําสั่งที่ ๑๙ /๒๔๘๑ ลว.๒ ธ.ค. ๒๔๘๑ ตัวแทนได้รับฉันทะให้ทํานิติกรรมในนามของตัวการทํากับตนเอง

๓๓.คําสั่งที่ ๒๐ /๒๔๘๑ ลว.๒๒ ธ.ค. ๒๔๘๑ บัญชีเรื่องขอรังวัดออกโฉนด (ตกค้าง) (บ.ท.ด.๖๘)

๓๔. ที่ ๑๐๙๔/๒๔๘๑ ลว.๑๗ ธ.ค.๒๔๘๑ การจดทะเบียนบรรยายส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน