​         หนังสือเวียนปี ๒๔๘๒                                      

                                                                                                                                                               ย้อนกลับ    

​๑. ที่ ๑๒๔๒๗/๒๔๘๒ ลว.๑๓ ม.ค. ๒๔๘๒ กําชับให้อบรมวินัยข้าราชการ

๒. ที่ ๑๒๕๔๔ /๒๔๘๒ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๔๘๒ งบเดือนตราจอง                                             

๓. คําสั่งที่ ๖๕ /๒๔๘๒ ลว.๒๐ ก.พ. ๒๔๘๒ ให้จัดสําหรับราษฎรผู้มาทําการติดต่อธุระ

๔. ใบบันทึก ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๔๘๒ การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่การงานของข้าราชการเพื่อให้เกิด 
                              ความชํานาญ

๕. คําสั่งที่ ๑๔ /๒๔๘๒ ลว.๒ มี.ค. ๒๔๘๒ ศาลสั่งอายัดที่ดิน

๖. คําสั่งที่ ๑๕ /๒๔๘๒ ลว. ๕ มี.ค. ๒๔๘๒ การปิดแสตมป์อากรตามประมวลรัษฎากร                   

๗. คําสั่งที่ ๗๓ /๒๔๘๒ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๔๘๒ ให้ข้าราชการพลเรืองวิสามัญชั่วคราว และข้าราชการ
                             พลเรือนวิสามัญทําแบบ กพ.๗

๘. บันทึก ฯ ลว. ๓ เม.ย. ๒๔๘๒ ระเบียบการรับส่งหนังสือ                                                

๙.. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๒ ลว. ๓ เม.ย. ๒๔๘๒ การโอนทะเบียนข้ามประเภท

๑๐.ใบบันทึก ลว. ๗ เม.ย. ๒๔๘๒ ให้ผู้ช่วยอธิบดีรักษาการแทนในระหว่างไปตรวจราชการ            

๑๑.ที่ ๔๐๓ /๒๔๘๒ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๔๘๒ นางไสว ปานเอี่ยม ขอโอนมรดกที่ดินโฉนดที่ ๕๘๖๙
                              อําเภออัมพวา

๑๒.คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๒ ลว.๒๗ เม.ย. ๒๔๘๒ ทางราชการขอดูแผนที่และโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๒)         

๑๓.คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๒ ลว. ๒ พ.ค. ๒๔๘๒ การโอนที่ดินที่ผู้รับให้ได้ครอบครองมาเกิน ๑๐ ปี

๑๔.คําสั่งที่ ๔ /๒๔๘๒ ลว.๒๓ พ.ค. ๒๔๘๒ บุตรบุญธรรมขอรับมรดก                                     

๑๕ คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๒ ลว.๒๔ พ.ค. ๒๔๘๒ การปิดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

๑๖.ที่ ๕๑๔ /๒๔๘๒ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๔๘๒ การปิดแสตมป์แบบพิมพ์ตามประมวลรัษฎากร                 

๑๗.คําสั่งที่ ๖ /๒๔๘๒ ลว.๑๐ มิ.ย. ๒๔๘๒ ทางราชการขอดูแผนที่และโฉนดที่ดิน

๑๘.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๘๒ ลว.๑๙ มิ.ย. ๒๔๘๒ ยกเลิกการเรียกเก็บฤชาธรรมเนียมเป็น ค่าแบบพิมพ์บางอย่าง

๑๙.คําสั่งที่ ๓๖๔๐ /๒๔๘๒ ลว.๓ ก.ค. ๒๔๘๒ การจํานองประกันหนี้ของบุคคลอื่น

๒๐.คําสั่งที่ ๘ /๒๔๘๒ ลว.๑๙ ก.ค. ๒๔๘๒ การใช้อักษรในสารบัญรายชื่อ - ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน         
                                                            สําหรับเทศบาล

๒๑.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๘๒ ลว.๒๘ ก.ค. ๒๔๘๒ ให้ใช้บัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ (บ.ท.ด.๖๙)

๒๒.หนังสือภายนอก ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๔๘๒ กําชับให้ปฏิบัติตามคําสั่งที่ ๗ /๒๔๘๒ โดยเคร่งครัด         

๒๓.คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๘๒ ลว.๒๒ ก.ย. ๒๔๘๒ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนามหรือ 
                               นามสกุล

๒๔. ที่ ๗๗๓๐ /๒๔๘๒ ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๔๘๒ ปัญหาเกี่ยวกับอากรแสตมป์สําหรับแบบพิมพ์             
                             หนังสือสัญญาจํานองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๒๕ ใบบันทึก ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๔๘๒ การปฏิบัติตามรัฐนิยม

๒๖.ที่ ๑๐๔๘ /๒๔๘๒ ลว ๑๗ ต.ค. ๒๔๘๒ หารือการโอนมรดกที่ดิน                                         

๒๗. คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๘๒ ลว.๒๗ ต.ค. ๒๔๘๒ การใช้แบบพิมพ์โฉนด

๒๘. ที่ ๙๔๕๖ /๒๔๘๒ ลว. ๘ พ.ย. ๒๔๘๒ การปิดอากรแสตมป์ในการซื้อขายที่ดิน                       

๒๙. คําสั่งที่ ๑๒/๒๔๘๒ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๔๘๒ แก้ไขเพิ่มคําสั่งที่ ๑๗/๒๔๗๖ ว่าด้วยการแก้สิ่งสําคัญ
                              และขอแก้เขตของรูปแผนที่เฉพาะแปลงเนื่องจากการแบ่งแยกและสอบเขต
                              โฉนดกับขอแก้ข้างเคียงในหน้า โฉนดฉบับหลวงและฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ์

๓๐. คําสั่งที่ ๑๓/๒๔๘๒ ลว.๒๘ พ.ย. ๒๔๘๒ การประกาศแจกโฉนดที่ดิน