​            หนังสือเวียนปี ๒๔๘๓                                      

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๓ ลว.๑๘ เม.ย. ๒๔๘๓ การส่งบัญชีงบเดือนและการปิดป้ายเล่มสารบบ
                           หนังสือสําคัญแผนกตราจอง

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๓ ลว.๒๙ พ.ค. ๒๔๘๓ การใช้แบบพิมพ์โฉนด (ฉบับที่ ๒)                              

๓. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๓ ลว.๑๒ มิ.ย. ๒๔๘๓ ระเบียบการยืมเงินทดลองราชการของกรมที่ดินและโลหกิจ

๔. ประกาศกระทรวง ฯ ลว.๑๙ มิ.ย. ๒๔๘๓ เปิดรับดําเนินการจดทะเบียนที่ดิน ณ แผนกหอทะเบียน  
                             ที่ดินกลาง กองทะเบียนที่ดิน กรมที่ดินและโลหกิจ

๕. ที่ ก.ท. ๙ /๒๔๘๓ ลว.๓ ก.ค. ๒๔๘๓ ความตกลงในการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

๖. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๓ ลว.๕ ก.ค. ๒๔๘๓ การโอนที่ดินที่ถูกเวนคืน (ฉบับที่ ๒)                             

๗. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๘๓ ลว.๒๕ ก.ค. ๒๔๘๓ คนชาติต่างประเทศขอรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฉบับที่ ๒)

๘. คําสั่งที่ ๗ /๒๔๘๓ ลว.๓๐ ก.ค. ๒๔๘๓ วิธีการจดทะเบียนประเภทการขายฝากที่ดิน                 

๙. คําสั่งที่ ๘ /๒๔๘๓ ลว.๓๑ ก.ค. ๒๔๘๓ ทางราชการขอดูหรือขอคัดลอกแผนที่โฉนดที่ดินและ   
                            สิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน

๑๐. คําสั่งที่ ๙ /๒๔๘๓ ลว.๑๓ ส.ค. ๒๔๘๓ การคัดค้านโต้แย้งมรดกเกินกําหนดประกาศ               

๑๑. คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๘๓ ลว.๑๖ ส.ค. ๒๔๘๓ แก้ไขวิธีปฏิบัติการติดป้ายประจําเล่มสารบบ

๑๒. คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๘๓ ลว.๕ ก.ย. ๒๔๘๓ การส่งบัญชีเพิ่มหน้าสํารวจแผนกตราจอง                  

๑๓. คําสั่งที่ ๑๒ /๒๔๘๓ ลว.๙ ก.ย. ๒๔๘๓ อธิบายความหมายคําสั่งที่ ๖/๒๔๘๐ ว่าด้วย 
                               การจดทะเบียนแบ่งระหว่างเจ้าของเดิม

๑๔. คําสั่งที่ ๑๓ /๒๔๘๓ ลว.๒๔ ก.ย. ๒๔๘๓ ศาลขายทอดตลาดที่ดินในระหว่างจดทะเบียน          
                                จํานอง

๑๕. คําสั่งที่ ๑๔ /๒๔๘๓ ลว.๗ ต.ค. ๒๔๘๓ การเปิดรับดําเนินการจดทะเบียนที่ดิน      
                               ณ แผนกหอทะเบียนที่ดินกลาง กองทะเบียนที่ดิน ฉบับที่ ๒

๑๖.คําสั่งที่ ๑๕ /๒๔๘๓ ลว.๗ ต.ค. ๒๔๘๓ การจดชื่อผู้รับกรรมสิทธิ์ต่อในสารบัญแก้ทะเบียน          
                              หลังโฉนด และในรายงานกรรมสิทธิ์เรื่องเฉพาะส่วน

๑๗. คําสั่งที่ ๑๖ /๒๔๘๓ ลว. ๑ พ.ย. ๒๔๘๓ วิธีจดทะเบียนประเภทการขายฝากที่ดิน (ฉบับที่ ๒)

๑๘. คําสั่งที่ ๑๗ /๒๔๘๓ ลว.๖ พ.ย. ๒๔๘๓ แก้ไขระเบียบการรับจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน          
                               ณ แผนกหอทะเบียนที่ดินกลาง กองทะเบียนที่ดิน

๑๙. คําสั่งที่ ๑๘ /๒๔๘๓ ลว.๑๔ พ.ย. ๒๔๘๓ การทําสัญญาจํานองทรัพย์ประกันเงินอากรค่าน้ำ

๒๐. คําสั่งที่ ๑๙ /๒๔๘๓ ลว.๑๕ พ.ย. ๒๔๘๓ การสอบสวนสัญชาติและเชื้อชาติของผู้รับจํานองหรือ
                               ผู้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๒๑. คําสั่งที่ ๒๐ /๒๔๘๓ ลว.๑๘ ธ.ค. ๒๔๘๓ รูปแผนที่หลังโฉนดคลาดเคลื่อนกับแผนที่
                               ที่ทําการรังวัดใหม่