​       หนังสือเวียนปี ๒๔๘๔                                        

                                                                                                                                                               ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๔๕๓ /๒๔๘๔ ลว.๑๔ ม.ค. ๒๔๘๔ การขายกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่เต็มโฉนด

๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๔ ลว.๑๔ ม.ค. ๒๔๘๔ วิธีการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินและเลิกสิทธิเก็บกิน         

๓. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๔ ลว.๒๑ ม.ค. ๒๔๘๔ วิธีการจดทะเบียนพิเศษประเภทภาระจํายอมและ
                           เลิกภาระจํายอม

๔. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๔ ลว.๒๕ มี.ค. ๒๔๘๔ วิธีการจดทะเบียนประเภทให้ (เติมชื่อ)                     

๕. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๘๔ ลว.๓๑ มี.ค. ๒๔๘๔ การปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดหรือใช้ภาษาตามรัฐนิยม
                           ฉบับที่ ๙๕

๖. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๔ ลว.๒๑ มิ.ย. ๒๔๘๔ การขูดลบหรือขีดฆ่าตัวเลขจํานวนเงินในหนังสือราชการ   

๗. ที่ ๕๘๑๔ /๒๔๘๔ ลว.๒๗ มิ.ย. ๒๔๘๔ อนุญาตให้จ่ายเครื่องเขียนบางอย่างแก่ข้าราชการตั้งแต่ 
                           ชั้นประจําแผนกขึ้นไป

๘. ที่ ๗๘๕๐ /๘๔ ลว.๒๗ มิ.ย. ๒๔๘๔ กรมประชาสงเคราะห์ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในนาม    
                          ของกรมประชาสงเคราะห์

๙. ที่ ๙๑๙๖ /๘๔ ลว.๒๑ ต.ค. ๒๔๘๔ ให้เร่งพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

๑๐.คําสั่งที่ ๖ /๒๕๘๔ ลว.๒๙ ต.ค. ๒๔๘๔ วิธีการจดทะเบียนประเภทการขายฝากที่ดิน              

๑๑.ที่ ๑๐๑๐๕ /๘๔ ลว.๒๔ พ.ย. ๒๔๘๔ การเบิกเงินค่าพาหนะและค่าจ้างคนงานในการรังวัด