​       หนังสือเวียนปี ๒๔๘๕                                      

                                                                                                                                                               ย้อนกลับ    

​๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๕ ลว.๕ ม.ค. ๒๔๘๕ ให้ระมัดระวังการยักยอกเงินหลวง

๒. ที่ ๘๗๘๒ /๒๔๘๕ ลว.๒๑ ก.พ. ๒๔๘๕ ระเบียบการปกครองและจัดประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
                           ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๔๘๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๓. ที่ ๑๓๑๕ /๒๔๘๕ ลว.๕ มี.ค. ๒๔๘๕ การโอนที่ดินของเทศบาล

๔. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๕ ลว.๑๑ พ.ค. ๒๔๘๕ การเขียนชื่อบุคคลแลการลงลายมือชื่อในหนังสือสําคัญ

๕. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๕ ลว.๑๑ พ.ค. ๒๔๘๕ ระเบียบปฏิบัติในเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด

๖. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๕ ลว.๒๐ พ.ค. ๒๔๘๕ หน้าที่อํานาจและระเบียบปฏิบัติของข้าหลวงตรวจการ
                           ที่ดินภาค กระทรววมหาดไทย

๗. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๘๕ ลว.๒๗ มิ.ย. ๒๔๘๕ การเขียนข้างเคียงที่ยังไม่มีสิ่งสําคัญ

๘. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๔ ลว.๘ ก.ค. ๒๔๘๕ การปฏิบัติในเรื่องที่ดินพังลงน้ำทําให้รูปที่ดิน                
                            ตามแผนที่เดิมเปลี่ยนแปลง

๙. ที่ ๓๖๔๕ /๒๔๘๕ ลว.๑๘ ก.ค. ๒๔๘๕ บันทึกคําชี้แจงประกอบกฎหมาย กฎ คําสั่ง  
                            และบันทึกเรื่องที่เป็นปัญหา

๑๐. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๘๕ ลว.๒๐ ก.ค. ๒๔๘๕ ขอดูและขอคัดสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน                      

๑๑. คําชี้แจง ๒๐ ก.ค. ๒๔๘๕ ขอดูและขอคัดสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน

๑๒. ที่ ๔๓๑๖ /๒๔๘๕ ลว.๕ ก.ย. ๒๔๘๕ การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม                              

๑๓. ที่ ๕๘๔ /๒๔๘๕ ลว.๑๙ ธ.ค. ๒๔๘๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมีใบไต่สวน

๑๔. ที่ ๖๑๙๓ /๒๔๘๕ ลว.๒๓ ธ.ค. ๒๔๘๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดินซึ่งมี   
                              ใบไต่สวน

๑๕. ที่ ๖๒๗๘ /๒๔๘๕ ลว.๒๘ ธ.ค. ๒๔๘๕ ระเบียบการปิดแสตมป์ ส.ป.ส. ในใบอนุญาตและคําร้อง
                             หรือแบบพิมพ์