​       หนังสือเวียนปี ๒๔๘๖                                      

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. คําชี้แจง ลว.๑ ม.ค. ๒๔๘๖ พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   
                             เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในที่ดิน

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๖ ลว.๒ ม.ค. ๒๔๘๖ ระเบียบการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ออก          
                             โฉนดที่ดิน

๓. ที่ ๒๒๖ /๒๔๘๖ ลว.๑๔ ม.ค. ๒๔๘๖ การปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวแก่ศาลแจ้ง
                             การยึดหรืออายัดทรัพย์

๔. คําสั่งที่ ๑๑๐ /๒๔๘๖ ลว.๙ ก.พ. ๒๔๘๖ การขออนุญาตของห้างหุ้นส่วนและ   
                               บริษัทจํากัด เพื่อได้มาซึ่งที่ดิน

๕. ที่ ๑๘๙ /๒๔๘๖ ลว.๑๓ เม.ย. ๒๔๘๖ แบบพิมพ์รายงานสอบสวนที่ดินที่จะออก 
                          ตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์" และหนังสือสําคัญสําหรับ 
                          ที่หลวง

๖. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๖ ลว.๑๗ ก.ค. ๒๔๘๖ การแก้สารบัญรายชื่อและสารบัญที่ดิน  
                             ประเภทได้มาโดยการครอบครอง

๗. ที่ ๕๓๓๓ /๒๔๘๖ ลว.๑๐ ส.ค. ๒๔๘๖ แบบพิมพ์เรียกเจ้าของที่ดินข้างเคียงไป
                            ระวังแนวเขต

๘. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๖ ลว.๑๒ ส.ค. ๒๔๘๖ ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียบที่มีมุมเขต
                            ร่วมกับที่ดินแปลงที่ขอรังวัดไประวังชี้แนวเขต

๙. ที่ ๖๒๔๙ /๒๔๘๖ ลว.๒๘ ก.ย. ๒๔๘๖ สหกรณ์รับจํานองที่ดิน

๑๐.ที่ ๖๓๐๓ /๒๔๘๖ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๔๘๖ ธนาคารที่จะรับจํานองที่ดินได้            

๑๑.ที่ ๖๕๗๐ /๒๔๘๖ ลว.๑๑ ต.ค. ๒๔๘๖ ธนาคารที่จะรับจํานองที่ดินได้

๑๒.ที่ ๖๗๓๕ /๒๔๘๖ ลว.๒๐ ต.ค. ๒๔๘๖ ธนาคารที่จะรับจํานองที่ดินได้           

๑๓.คําสั่งที่ ๔ /๒๔๘๖ ลว.๒๓ ต.ค. ๒๔๘๖ ทําการรังวัดให้เส้นเขตที่ดินเป็นเส้นตรง
                             จากมุมถึงมุดตามกฎกระทรวงมหาดไทย

๑๔.คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๖ ลว.๒๖ ต.ค. ๒๔๘๖ วิธีการจดทะเบียนประเภท "ระงับ       
                             สิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)"

๑๕.บันทึก ฯ ลว.๒๖ ต.ค. ๒๔๘๖ ผู้รับมรดกที่ดินและสิทธิการไถ่เป็นบุคคล
                             คนเดียวกัน

๑๖.คําสั่งที่ ๖ /๒๔๘๖ ลว.๑๒ พ.ย. ๒๔๘๖ สัญญาแลกเปลี่ยนที่ดิน                   

๑๗.ที่ ๘๒๙๑ /๒๔๘๖ ลว.๒๑ ธ.ค. ๒๔๘๖ เพิ่มค่าจ้างแรงงานคนงานที่ใช้
                             ในการรังวัด