​                                   ​            หนังสือเวียนปี ๒๔๘๘                                        

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๑๕๔ /๒๔๘๘ ลว.๑๑ ม.ค. ๒๔๘๘ ธนาคารที่จะรับจํานองที่ดินได้

๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๘ ลว.๙ ก.พ. ๒๔๘๘ แก้ระเบียบการเขียนแผนที่ประกอบเรื่องรังวัดแบ่งแยก  

๓. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๘ ลว.๓๐ มี.ค. ๒๔๘๘ การเรียกค่าธรรมเนียมมอบฉันทะ

๔. ที่ ๑๔๐๙ /๒๔๘๘ ลว.๒๓ เม.ย. ๒๔๘๘ ให้เร่งรัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
                           เพื่อสร้างทางหลวง

๕. ที่ ๑๖๔๒ /๒๔๘๘ ลว.๘ พ.ค. ๒๔๘๘ การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีศาลแจ้งการยึดหรืออายัดทรัพย์

๖. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๘ ลว.๕ มิ.ย. ๒๔๘๘ การจัดลําดับเรื่องที่นําเสนอ                                   

๗. ที่ ๒๗๘๑ /๒๔๘๘ ลว.๔ ส.ค. ๒๔๘๘ ผู้ปกครองผู้เยาว์ซึ่งตั้งโดยพินัยกรรม

๘. ที่ ๓๘๖๖ /๒๔๘๘ ลว.๒๔ ต.ค. ๒๔๘๘ การโอนที่ดินของทบวงการเมือง และวัด                  

๙. ที่ ๔๕๐๐ /๒๔๘๘ ลว.๒๒ พ.ย. ๒๔๘๘ ระวังแนวเขตที่สาธารณประโยชน์หรือที่ดินที่อยู่
                           ในความอารักขาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง