​​                                      ​       หนังสือเวียนปี ๒๔๘๙                                          

                                                                                                                                                                  ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๗๔ /๒๔๘๙ ลว.๘ ม.ค. ๒๔๘๙ ค่าจ้างแรงงานคนงานที่ใช้ในการรังวัด          

๒. ที่ ๔๒๐ /๒๔๘๙ ลว.๒๖ ม.ค. ๒๔๘๙ ยกเลิกการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
๓. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๘๙ ลว.๖ ก.พ. ๒๔๘๙ การเขียนรูปแผนที่หลังโฉนดในกรณี         
                            ออกใบแทน

๔. ที่ ๖๑๓ /๒๔๘๙ ลว.๑๑ ก.พ. ๒๔๘๙ เนื้อที่คลาดเคลื่อนเวลานําที่ดินขึ้นทะเบียน
๕. ที่ ๗๑๖ /๒๔๘๙ ลว.๑๕ ก.พ. ๒๔๘๙ ใบแทรกโฉนดหาย                             

๖. ที่ ๕๓ /๒๔๘๙ ลว.๒๐ ก.พ. ๒๔๘๙ ส่งสิ่งสําคัญเกี่ยวกับการออกตราจองที่ดิน
๗. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๘๙ ลว.๒๑ ก.พ. ๒๔๘๙ ที่ดินพระราชทาน                             

๘. ที่ ๑๑๖๒ /๒๔๘๙ ลว.๑๔ มี.ค. ๒๔๘๙ งบเดือนเวลาทําการ
๙. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๘๙ ลว.๒๕ มี.ค. ๒๔๘๙ การรังวัดแบ่งแยกที่ดินถูกเขตชลประทาน
                            รถไฟ หรือถนน ฯลฯ ผ่านกลาง

๑๐.คําสั่งที่ ๔ /๒๔๘๙ ลว.๙ เม.ย. ๒๔๘๙ ยกเลิกคําสั่งระเบียบการเรียกเงิน
                             ค่าหลักเขตในการเดินสํารวจสอบเขตทั้งตําบล

๑๑.ที่ ๑๕๗๙ /๒๔๘๙ ลว.๑๗ เม.ย. ๒๔๘๙ การเปลี่ยนชื่อธนาคาร                      

๑๒.บันทึก ฯ ลว.๒ พ.ค. ๒๔๘๙ การเรียกค่าธรรมเนียมรังวัด
๑๓.คําสั่งที่ ๕ /๒๔๘๙ ลว.๒๗ พ.ค. ๒๔๘๙ การโอนที่ดินของผู้ยาว์หลุดเป็นสิทธิจาก 
                              จํานอง

๑๔.คําสั่งที่ ๖ /๒๔๘๙ ลว.๒๗ พ.ค. ๒๔๘๙ การทําคําขอทําสัญญาแทนผู้เยาว์
๑๕.ที่ ๒๖๙๓ /๒๔๘๙ ลว.๙ ก.ค. ๒๔๘๙ ธนาคารที่จะรับจํานองที่ดินได้               

๑๖.ที่ ๒๘๓๙ /๒๔๘๙ ลว.๑๗ ก.ค. ๒๔๘๙ ธนาคารที่จะรับจํานองที่ดินได้
๑๗.ที่ ๓๐๔๔ /๒๔๘๙ ลว.๑ ส.ค. ๒๔๘๙ ให้งดใช้แบบพิมพ์โฉนดคัดสําเนา           

๑๘.ที่ ๓๔๐๔ /๒๔๘๙ ลว.๔ ก.ย. ๒๔๘๙ การออกใบแทนในกรณีใบแทรกโฉนดหาย
๑๙.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๘๙ ลว.๒๓ ก.ย. ๒๔๘๙ การลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของ      
                             โรงเรียนประชาบาล

๒๐.ที่ ๓๐๗ /๒๔๘๙ ลว.๒๔ ก.ย. ๒๔๘๙ การขอให้ออกโฉนดแผนที่ใหม่เปลี่ยน ​
                           โฉนดแผนที่ฉบับที่ถืออยู่เดิม

๒๑.ที่ ๒๕๙ /๒๔๘๙ ลว.๘ ต.ค. ๒๔๘๙ การลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของ              
                           โรงเรียนประชาบาล

๒๒.ที่ ๔๓๔๓ /๒๔๘๙ ลว.๓๐ ต.ค. ๒๔๘๙ ออกโฉนดที่ดินเกี่ยวกับที่
                            สาธารณะประโยชน์

๒๓.ที่ ๔๓๖๖ /๒๔๘๙ ลว.๓๑ ต.ค. ๒๔๘๙ ศาลสั่งให้ถอนชื่อนายชู ออกจาก          
                            โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๒ อําเภอเมืองสิงห์บุรี

๒๔.ที่ ๔๙๑๘ /๒๔๘๙ ลว.๑๖ ธ.ค. ๒๔๘๙ ควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน
๒๕.คําสั่งที่ ๘ /๒๔๘๙ ลว.๒๖ ธ.ค. ๒๔๘๙ การทําขอแสดงตัวและทําคํารับรองหรือ  
                            คํายินยอมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่