​                                       ​         หนังสือเวียนปี ๒๔๙๐                                           

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๑. คําตักเตือน ลว.๙ ม.ค. ๒๔๙๐ การรังวัดที่เกี่ยวกับประชาชน

๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๙๐ ลว.๑๘ ม.ค. ๒๔๙๐ ขอดูและขอคัดสิ่งสําคัญสําหรับที่ดิน                    

๓. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๙๐ ลว.๒๔ ม.ค. ๒๔๙๐ การลงนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
                           คณะลูกเสือแห่งชาติ

๔. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๙๐ ลว.๑๒ มี.ค. ๒๔๙๐ การปิดอากรแสตมป์ตาม                                 
                           ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติม)

๕. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๙๐ ลว.๒๐ มี.ค. ๒๔๙๐ การคํานวณทุนทรัพย์ในประเภทการที่ให้ถือราคา
                            ซื้อขายหรือจํานองครั้งหลังที่สุดเป็นทุนทรัพย์ เพื่อคิดค่าธรรมเนียม

๖. ที่ ๑๔๕๗ /๒๔๙๐ ลว.๒๑ เม.ย. ๒๔๙๐ ค่าจ้างแรงงานคนงานที่ใช้ในการรังวัด                 

๗. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๙๐ ลว.๓๑ พ.ค. ๒๔๙๐ การทําสัญญาและจดทะเบียนที่ดิประเภทเช่าไม่เกิน ๓ ปี

๘. ที่ ๒๐๓๑ /๒๔๙๐ ลว.๑๐ มิ.ย. ๒๔๙๐ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในเรื่องจดทะเบียนทางส่วนกลาง

๙. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๙๐ ลว.๓๑ ก.ค. ๒๔๙๐ การทําสัญญาขึ้นเงินจํานองทรัพย์เป็นประกันเกี่ยวกับ  
                           การประมง

๑๐.ที่ ๓๔๐๖ /๒๔๙๐ ลว.๒๐ ก.ย. ๒๔๙๐ การทําสัญญาขึ้นเงินจํานองเป็นประกันเกี่ยวกับสหกรณ์  

๑๑.ที่ ๓๔๑๐ /๒๔๙๐ ลว.๒๐ ก.ย. ๒๔๙๐ การทําสัญญาขึ้นเงินจํานองเป็นประกันเกี่ยวกับสหกรณ์

๑๒.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๙๐ ลว.๗ พ.ย. ๒๔๙๐ การขอลงชื่อผู้ที่ควรได้รับมรดก                                

๑๓.คําสั่งที่ ๘ /๒๔๙๐ ลว.๒๐ พ.ย. ๒๔๙๐ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคาร

๑๔.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๙๐ ลว.๒๕ พ.ย. ๒๔๙๐ รายงานการออกโฉนดใหม่ในเมื่อโฉนดฉบับหลวงเป็น    
                           อันตรายหรือสูญหายและการออกโฉนดแผนที่ให้ใหม่เปลี่ยนฉบับที่ถืออยู่เดิม   

๑๕.ที่ ๔๔๓๒ /๒๔๙๐ ลว.๓ ธ.ค. ๒๔๙๐ การลงชื่อผู้ที่ควรได้รับมรดก

๑๖.ที่ ๔๖๓๘ /๒๔๙๐ ลว.๒๒ ธ.ค. ๒๔๙๐ ผู้จัดการมรดกขอให้โอนมรดกตรงไปยังทายาท             

๑๗.คำสั่งที่ ๑๐ /๒๔๙๐ ลว.๒๗ ธ.ค. ๒๔๙๐ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
                               ธนาคาร (ฉบับที่ ๒)