​                                   ​              หนังสือเวียนปี ๒๔๙๑                                          

                                                                                                                                                                ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๗๙๐ /๒๔๙๑ ลว.๑๑ ก.พ. ๒๔๙๑ ธนาคารแห่งเอเชียฯ จํากัด

๒. ที่ ๗๕๙ /๒๔๙๑ ลว.๑๑ ก.พ. ๒๔๙๑ คําสั่งกรมที่ดินและโลหกิจที่ ๔๑/๒๔๘๐            

๓. ที่ ๑๒๕ /๒๔๙๑ ลว.๘ มี.ค. ๒๔๙๑ การเขียนเครื่องหมายระวางแผนที่

๔. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๙๑ ลว.๑๐ เม.ย. ๒๔๙๑ การจดทะเบียนเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติ
                            เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๕. ที่ ๓๒๒๘ /๒๔๙๑ ลว.๙ ก.ค. ๒๔๙๑ ให้แสดงรายการละเอียดของงาน 
                            ส่งพร้อมกับรายงานประจําเดือนประจําปี

๖. ที่ ๓๔๑๐ /๒๔๙๑ ลว.๒๒ ก.ค. ๒๔๙๑ เปลี่ยนหลักไม้เป็นหลักคอนกรีต                     

๗. ที่ ๒๒๐ /๒๔๙๑ ลว.๒๙ ก.ค. ๒๔๙๑ ให้สํารวจที่ดินหวงห้ามและหนองสาธารณะ

๘. ที่ ๓๕๓๓ /๒๔๙๑ ลว.๓๐ ก.ค. ๒๔๙๑ ธนาคารแห่งเอเชียฯ จํากัด                           ​​

๙. ที่ ๔๑๘๖ /๒๔๙๑ ลว.๑ ก.ย. ๒๔๙๑ งบเดือน งบปี งานตราจอง

๑๐.ที่ ๔๓๑๒ /๒๔๙๑ ลว.๗ ก.ย. ๒๔๙๑ ให้แสดงรายการละเอียดของงาน                       
                            ส่งพร้อมกับรายงานประจําเดือนประจําปี

๑๑.ที่ ๑๒๑๖๕ /๒๔๙๑ ลว.๙ ก.ย. ๒๔๙๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษา 
                             หลักการอันเป็นหน้าที่

๑๒.คําชี้แจง ลว.๑๗ ก.ย. ๒๔๙๑ รูปแผนที่หลังโฉนดคลาดเคลื่อนกับแผนที่ที่ทําการรังวัดใหม่

๑๓.ที่ ๓๑๕ /๒๔๙๑ ลว.๑๑ ต.ค. ๒๔๙๑ ค่าธรรมเนียมและพาหนะเดินทางไปใน
                          การขอจับของที่ดิน

๑๔.ที่ ๕๐๑๕ /๒๔๙๑ ลว.๑๕ ต.ค. ๒๔๙๑ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการไป                    
                            ทําการรังวัดชันสูตรที่ดิน

๑๕.ที่ ๓๓๓ /๒๔๙๑ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๔๙๑ ขอให้สอดส่องระมัดระวังคนต่างประเทศ
                          เข้าครอบครองที่ดิน

๑๖.คําสั่งที่ ๒ /๒๔๙๑ ลว.๓๐ ต.ค. ๒๔๙๑ ให้ใช้บัญชีจํานวนการเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ              
                           และเงินค่าธรรมเนียมรายได้ชั้นใบไต่สวนและชั้นแจก ..(บ.ท.ด.๗๑)

๑๗.คําสั่งที่ ๓ /๒๔๙๑ ลว.๑๗ ธ.ค. ๒๔๙๑ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้   
                           ประกอบกิจการธนาคาร (ฉบับที่ ๓)

๑๘.ที่ ๖๒๒๑ /๒๔๙๑ ลว.๒๐ ธ.ค. ๒๔๙๑ การปักหลักเขตที่หวงห้าม                           

๑๙.คําสั่งที่ ๔ /๒๔๙๑ ลว.๒๐ ธ.ค. ๒๔๙๑ การโอนมรดกที่มีผู้จัดการ

๒๐.ที่ ๖๓๒๒ /๒๔๙๑ ลว.๒๔ ธ.ค. ๒๔๙๑ รายการละเอียดของงานจับจองที่ดิน               

๒๑.ที่ ๑๖๒๐ /๒๔๙๑ ลว.๒๔ ธ.ค. ๒๔๙๑ ออกใบแทนเพื่อนขายชําระหนี้ภาษีเงินได้

๒๒.ที่ ๖๔๑๕ /๒๔๙๑ ลว.๒๘ ธ.ค. ๒๔๙๑ วิธีการจดทะเบียนประเภทขายฝาก