​                                     ​           หนังสือเวียนปี ๒๔๙๒                                           

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๑. ​ที่ ๔๙๔ /๒๔๙๒ ลว.๑ ก.พ. ๒๔๙๒ สหกรณ์รับจํานองที่ดิน

๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๙๒ ลว.๑๐ ก.พ. ๒๔๙๒ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาต                    
                           ให้ประกอบกิจการธนาคาร (ฉบับที่ ๔)

๓. ที่ ๗๙๐ /๒๔๙๒ ลว.๑๑ ก.พ. ๒๔๙๒ ธนาคารแห่งเอเชียฯ จํากัด

๔. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๙๒ ลว.๒ มี.ค. ๒๔๙๒ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาต                      
                           ให้ประกอบกิจการธนาคาร (ฉบับที่ ๕)

๕. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๙๒ ลว.๒๕ มี.ค. ๒๔๙๒ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาต
                           ให้ประกอบกิจการธนาคาร (ฉบับที่ ๖)

๖. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๙๒ ลว.๕ เม.ย. ๒๔๙๒ การบรรยายข้อความเมื่อเจ้าของที่ดิน             
                            ข้างเคียงไม่มารับรองแนวเขต

๗. ที่ ๒๔๘๒ /๒๔๙๒ ลว.๓ พ.ค. ๒๔๙๒ การยึดถืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร

๘. คําสั่งที่ ๕ /๒๔๙๒ ลว.๑๓ พ.ค. ๒๔๙๒ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้                 
                            ประกอบกิจการธนาคาร (ฉบับที่ ๗)

๙. คําสั่งที่ ๖ /๒๔๙๒ ลว.๒๓ มิ.ย. ๒๔๙๒ การเขียนนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอัน
                            เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๑๐.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๙๒ ลว.๑๔ ก.ค. ๒๔๙๒ การทําสัญญาจํานองทรัพย์เป็นประกัน         
                            เกี่ยวกับการทําการประมง (ฉบับที่ ๒)

๑๑.ที่ ๔๑๔๑ /๒๔๙๒ ลว.๒๗ ก.ค. ๒๔๙๒ การยึดถืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร

๑๒.ที่ ๔๓๐๗ /๒๔๙๒ ลว.๕ ส.ค. ๒๔๙๒ ให้งดส่งรายการละเอียดของงาน                     
                            พร้อมกับรายงานประจําเดือน ประจําปีชั่วคราว

๑๓.ที่ ๓๒๔ /๒๔๙๒ ลว.๖ ส.ค. ๒๔๙๒ ข้าราชการจับจองที่ดิน

๑๔.คําสั่งที่ ๘ /๒๔๙๒ ลว.๑๕ พ.ย. ๒๔๙๒ สิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์                       

๑๕.คําสั่งที่ ๙ /๒๔๙๒ ลว.๑๕ พ.ย. ๒๔๙๒ ผู้เยาว์รับมรดกสิทธิการรับจํานองและ
                             สิทธิการรับซื้อฝาก

๑๖.ที่ ๔๘๘ /๒๔๙๒ ลว.๒๒ พ.ย. ๒๔๙๒ บุตร ภริยาคนต่างด้าวทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน   

๑๗.คําสั่งที่ ๑๐ /๒๔๙๒ ลว.๒๙ พ.ย. ๒๔๙๒ การใช้และการรักษาโซ่ลานสําหรับ 
                             ทําการรังวัดแผนที่

๑๘.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๔๙๒ ลว.๑๕ ธ.ค. ๒๔๙๒ บริษัทจํากัด ขอทํานิติกรรมรับจํานอง          

๑๙.ที่ ๖๗๗๓ /๒๔๙๒ ลว.๑๙ ธ.ค. ๒๔๙๒ การส่งเรื่องราวขอจับจองที่ดินให้ป่าไม้ตรวจสอบ

๒๐.ที่ ๗๐๓๐ /๒๔๙๒ ลว.๒๔ ธ.ค. ๒๔๙๒ ข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ            

๒๑.ที่ ๗๐๓๕ /๒๔๙๒ ลว.๒๖ ธ.ค. ๒๔๙๒ ชี้แจงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการที่ดิน
                             และวิธีปฏิบัติตามนโยบายนั้น