​                                       ​           หนังสือเวียนปี ๒๔๙๓                                         

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๕ /๒๔๙๓ ลว.๔ ม.ค. ๒๔๙๓ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามคําสั่ง
                     ระเบียบกรมที่ดินที่ ๒๐/๒๔๘๓

๒. ที่ ๑๗๗ /๒๔๙๓ ลว.๑๑ ม.ค. ๒๔๙๒ การเรียกเงินมัดจํารังวัด การยืมเงินทดรองไป            
                            ทําการรังวัดเฉพาะแปลงและการเบิกค่าพาหนะค่าจ้างคนงาน

๓. ที่ ๓๔๘ /๒๔๙๓ ลว.๑๙ ม.ค. ๒๔๙๓ การเก็บรักษาเงิน

๔. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๙๓ ลว.๒๒ ก.พ. ๒๔๙๓ เปลี่ยนนามเจ้าหน้าที่ผู้มีนามในหนังสือสําคัญ          
                            แสดงกรรมสิทธิ์สําหรับที่หลวงหรือที่ราชพัสดุ

๕. ที่ ๑๔๑๑ /๒๔๙๓ ลว.๙ มี.ค. ๒๔๙๓ การตรวจการ

๖. ที่ ๒๑๔๐ /๒๔๙๓ ลว.๑๐ เม.ย. ๒๔๙๓ ให้เร่งรัดการรังวัดที่ดิน                                    

๗. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๙๓ ลว.๒๒ เม.ย. ๒๔๙๓ แก้วิธีการจดทะเบียนประเภทปลอดการจํานอง

๘. ที่ ๒๕๗๙ /๒๔๙๓ ลว.๒ พ.ค. ๒๔๙๓ การป้องกันและปราบปรามข้าราชการทุจริต             

๙. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๙๓ ลว.๑๘ พ.ค. ๒๔๙๓ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
                            ธนาคาร (ฉบับที่ ๘)

๑๐.คําสั่งที่ ๔ /๒๔๙๓ ลว.๒๔ พ.ค. ๒๔๙๓ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในคดีล้มละลาย                

๑๑.คําสั่งที่ ๕ /๒๔๙๓ ลว.๒๔ ส.ค. ๒๔๙๓ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
                             ธนาคาร (ฉบับที่ ๙)

๑๒.ที่ ๕๐๙๘ /๒๔๙๓ ลว.๒๘ ส.ค. ๒๔๙๓ เพิ่มค่าจ้างแรงงานคนงานที่ใช้ในการรังวัด            

๑๓.ที่ ๕๑๗๘ /๒๔๙๓ ลว.๑ ก.ย. ๒๔๙๓ การรายงานขออนุมัติแก้รูปแผนที่ตาม
                            คําสั่งกรมฯ ที่ ๒๐/๒๔๘๓ และ ๕/๒๔

๑๔.คําสั่งที่ ๖ /๒๔๙๓ ลว.๑๓ ก.ย. ๒๔๙๓ พยานหลักฐานในการขอรับใบแทนหนังสือสําคัญ    
                            แสดงกรรมสิทธิ์

๑๕.ที่ ๕๓๘๙ /๒๔๙๓ ลว.๑๓ ก.ย. ๒๔๙๓ การทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน

๑๖.ที่ ๓๐๘ /๒๔๙๓ ลว.๑๔ ก.ย. ๒๔๙๓ แบบพิมพ์การขอตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว"
                          และการขอรังวัดรับโฉนดที่ดิน

๑๗.ที่ ๖๒๔๔ /๒๔๙๓ ลว.๑๔ ต.ค. ๒๔๙๓ ให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดินที่เข้าไปจังหวัดพระนคร
                             และธนบุรีไปลงนามในสมุดรายงานฯ

๑๘.คําสั่งที่ ๗ /๒๔๙๓ ลว.๒๗ ต.ค. ๒๔๙๓ การส่งเอกสารไปจากความรับผิดชอบ                   

๑๙.ที่ ๖๔๑๘ /๒๔๙๓ ลว.๒๗ ต.ค. ๒๔๙๓ บัญชีงบเดือนแผนกรังวัด ร.ว.๑๙

๒๐.ที่ ๖๔๕๕ /๒๔๙๓ ลว.๒๘ ต.ค. ๒๔๙๓ การขอตรวจค้นหลักฐานทางทะเบียน                   

๒๑.ที่ ๖๕๔๑ /๒๔๙๓ ลว.๓๑ ต.ค. ๒๔๙๓ การแจ้งให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงหรือ
                            ผู้ปกครองท้องที่มาระวังรับรองแนวเขต

๒๒.ที่ ๖๕๔๒ /๒๔๙๓ ลว.๓๑ ต.ค. ๒๔๙๓ การเรียกเงินค่าธรรมเนียม เงินมัดจําและ               
                             เงินอื่น ๆ ของหอทะเบียนที่ดิน

๒๓.ที่ ๖๕๔๓ /๒๔๙๓ ลว.๓๑ ต.ค. ๒๔๙๓ การประกาศโฆษณาเรื่องที่ดิน

๒๔.ที่ ๓๗๖/๒๔๙๓ ลว.๙ พ.ย. ๒๔๙๓ การจับจองที่ดิน                                                 

๒๕.ที่ ๖๘๗๓ /๒๔๙๓ ลว.๑๕ พ.ย. ๒๔๙๓ การทําแผนที่วิวาทตามศาลสั่ง

๒๖.ที่ ๗๐๕๘ /๒๔๙๓ ลว.๒๓ พ.ย. ๒๔๙๓ ให้สํารวจเอกสารและแบบพิมพ์ต่าง ๆ                  
                              และครุภัณฑ์ที่ชํารุดแล้วดําเนินการทำลาย

๒๗.ที่ ๗๒๗๗ /๒๔๙๓ ลว.๓๐ พ.ย. ๒๔๙๓ การปฏิบัติเกี่ยวกับนิติบุคคลขอรับโอนที่ดิน

๒๘.ที่ ๔๑๔ /๒๔๙๓ ลว.๗ ธ.ค. ๒๔๙๓ ให้เร่งรัดงานจับจองที่ดิน                                     

๒๙.ที่ ๗๙๐๕ /๒๔๙๓ ลว.๒๕ ธ.ค. ๒๔๙๓ การรังวัดออกโฉนดหรือตราจองเฉพาะแปลง