​​                                   ​               หนังสือเวียนปี ๒๔๙๔                                         

                                                                                                                                                                   ​     ย้อนกลับ

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๙๔ ลว.๑๖ ก.ค. ๒๔๙๔ รูปแผนที่รังวัดใหม่เฉพาะแปลงคลาดเคลื่อนกับ 
                           แผนที่หลังโฉนด

๒. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๙๔ ลว.๓๐ ก.ค. ๒๔๙๔ การรังวัดเพื่อออกโฉนดเฉพาะแปลงที่ดิน         
                           คาบเกี่ยวกับระวางที่ยังไม่มีหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่

๓. ที่ ๕๑๓๔๕ /๙๔ ลว.๑๒ ธ.ค. ๒๔๙๔ การซื้อที่ดินของเทศบาล

๔. คําสั่งที่ ๓ /๒๔๙๔ ลว.๒๑ ธ.ค. ๒๔๙๔ ห้ามมิให้ข้าราชการรับมอบอํานาจ                 
                            ทํากิจธุระเกี่ยวกับที่ดินแทนราษฎร