​                                   ​            หนังสือเวียนปี ๒๔๙๕                                           

                                                                                                                                                            ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๑๑๐ /๒๔๙๕ ลว.๑๐ ม.ค. ๒๔๙๕ ให้รีบรายงานส่งเรื่องรังวัด

๒. ที่ ๓๗๖ /๙๕ ลว.๒๓ ม.ค. ๒๔๙๕ จดทะเบียนสิทธิอาศัยที่ดิน                                 

๓. คําสั่งที่ ๑๘ /๙๕ ลว.๓๐ ม.ค. ๒๔๙๕ การประชุมเจ้าพนักงานที่ดิน

๔. ที่ ๑๑๙๘ /๙๕ ลว.๑๓ มี.ค. ๒๔๙๕ การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง                  

๕. ที่ ๑๔๐ /๙๕ ลว.๒๐ มี.ค. ๒๔๙๕ การจับจองที่ดิน

๖. ที่ ๑๒๒ /๙๕ ลว.๓๐ เม.ย. ๒๔๙๕ มอบอํานาจและหน้าที่บริหารราชการของกรมศาสนา

๗. ที่ ๒๗๖ /๙๕ ลว.๑๑ ก.ค. ๒๔๙๕ ผู้มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับที่ดินของวัด

๘. ที่ ๓๐๒๐ /๙๕ ลว.๒๔ ก.ค. ๒๔๙๕ การรังวัดทําแผนที่                                      

๙. ที่ ๓๙๐๒๕ /๙๕ ลว.๓๐ ก.ค. ๒๔๙๕ กรมอาชีวศึกษารับซื้อที่ดิน

๑๐. ที่ ๓๓๖๘ /๙๕ ลว.๑๔ ส.ค. ๒๔๙๕ การติดต่อราชการระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
               และการไปราชการกรุงเทพฯ

๑๑. ที่ ๓๔๗๓ /๙๕ ลว.๒๑ ส.ค. ๒๔๙๕ ขอให้ปฏิบัติตามคําสั่งศาล

๑๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๙๕ ลว.๖ ก.ย. ๒๔๙๕ แก้ไขคําสั่งระเบียบการทําแผนที่เนื่องจาก              
             มีผู้ขอรังวัดรับโฉนดเฉพาะแปลง (ที่ดินตกค้าง) ให้บรรจุรูปแผนที่ลงในระวางแผนที่ได้

๑๓.ที่ ๔๔๗๔ /๙๕ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๔๙๕ การนัดให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไป
             คอยระวังชี้แนวเขต

๑๔. ที่ ๔๘๔๓ /๙๕ ลว.๑๓ พ.ย. ๒๔๙๕ การแจ้งยอดเงินรายได้                                      

๑๕.ที่ ๔๙๔๒ /๙๕ ลว.๒๐ พ.ย. ๒๔๙๕ ขอให้กําชับข้าราชการมิให้ปฏิบัติการทํานองบีบบังคับ
              ราษฎรที่มาติดต่อต้องช่วยเหลือออกเงินเรี่ยไร

๑๖. ที่ ๕๗๘ /๙๕ ลว.๓ ธ.ค. ๒๔๙๕ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทําการจับจองที่ดินเสียเอง           

๑๗. ที่ ๕๒๕๐ /๙๕ ลว.๑๗ ธ.ค. ๒๔๙๕ ให้จัดทําสถิติเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๑๘. ที่ ๖๐๑ /๙๕ ลว.๑๙ ธ.ค. ๒๔๙๕ การจับจองที่ดิน