​​

                                  ​           หนังสือเวียนปี ๒๔๙๖                                           

                                                                                                                                                             ย้อนกลับ    

๑. คําสั่งที่ ๑ /๒๔๙๖ ลว.๑ ม.ค. ๒๔๙๖ ห้ามช่างแผนที่ทําการรังวัดแทนกันโดยพละการ

๒. ที่ ๑๘๗ /๒๔๙๖ ลว.๑๔ ม.ค. ๒๔๙๖ การนําที่ดินขึ้นทะเบียน                                                             

๓. คําสั่งที่ ๒๔ /๒๔๙๖ ลว.๑๖ ม.ค. ๒๔๙๖ การพิสูจน์การทําประโยชน์ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจอง

๔. ที่ ๔๗๐ /๒๔๙๖ ลว.๒๘ ม.ค. ๒๔๙๖ ให้เร่งรัดและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด                

๕. ที่ ๔๙๗ /๒๔๙๖ ลว.๒๙ ม.ค. ๒๔๙๖ ห้ามการรับเงินเป็นส่วนตัวเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

๖. ที่ ๕๐๕ /๒๔๙๖ ลว.๓๐ ม.ค. ๒๔๙๖ ห้ามมิให้ลงชื่อในแบบพิมพ์เปล่าแล้วกรอกถ้อยคําในภายหลัง                 

๗. คําสั่งที่ ๒ /๒๔๙๖ ลว.๓ ก.พ. ๒๔๙๖ ให้สอบสวนพยานและผู้ปกครองท้องที่ประกอบการรังวัดออก หนังสือ
                                                  สําคัญแสดงกรรมสิทธิ ์

๘.คําสั่งที่ ๓/๒๔๙๖ ลว.๙ ก.พ. ๒๔๙๖ ระเบียบการรังวัดแผนที่สําหรับออกตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว"   

๙. ที่ ๙๘ /๒๔๙๖ ลว.๒๓ ก.พ. ๒๔๙๖ ให้พิจารณาโดยรอบคอบเกี่ยวกับการออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑๐.ที่ ๑๒๙๓ /๒๔๙๖ ลว.๑๒ มี.ค. ๒๔๙๖ ขอให้เร่งรัดจัดส่งงบเดือนเงินรายได้รายจ่าย                                  

๑๑.ที่ ๑๕๒๕ /๙๖ ลว.๒๘ มี.ค. ๒๔๙๖ การรังวัดออกตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว"

๑๒. คําสั่งที่ ๔ /๒๔๙๖ ลว.๓๑ มี.ค. ๒๔๙๖ สวมสิทธิรับมรดกของผู้โต้แย้งคัดค้าน                                        

๑๓. ที่ ๑๙๘ /๒๔๙๖ ลว.๒๑ เม.ย. ๒๔๙๖ การวางโครงการจับจองที่ดิน

๑๔. ที่ ๒๑๕ /๒๔๙๖ ลว.๒๘ เม.ย. ๒๔๙๖ ให้พิจารณาโดยรอบคอบเกี่ยวกับการออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์  
                                                    ที่ดิน

๑๕. ที่ ๒๓๘ /๒๔๙๖ ลว.๗ พ.ค. ๒๔๙๖ การได้และเสียสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ. สัญชาติ

๑๖.ที่ ๒๒๕๙ /๒๔๙๖ ลว.๙ พ.ค. ๒๔๙๖ เพิ่มค่าจ้างแรงงานคนงานที่ใช้ในการรังวัด                                      

๑๗. ที่ ๒๕๗ /๒๔๙๖ ลว.๑๘ พ.ค. ๒๔๙๖ การจับจองที่ดิน

๑๘.ที่ ๒๘๗๙ /๒๔๙๖ ลว.๑๒ มิ.ย. ๒๔๙๖ การรับเงินที่มีผู้บริจาคช่วยเหลือราชการ                                      

๑๙. ที่ ๒๘๙๓ /๒๔๙๖ ลว.๑๒ มิ.ย. ๒๔๙๖ ขอให้กําชับข้าราชการให้สังวรณ์ในการเสพสุรา

๒๐. ที่ ๔๒๗๘ /๒๔๙๖ ลว.๒๔ ส.ค. ๒๔๙๖ ที่ดินของวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในความปกครองดูแลของ           
                             กรมพระคลังข้างที่ดิน

๒๑. ที่ ๑๘๖๔๔ /๒๔๙๖ ลว.๓ ต.ค. ๒๔๙๖ ปลอมโฉนดเพื่อใช้เป็นหลักประกันชั้นศาล

๒๒. ที่ ๕๗๖ /๒๔๙๖ ลว.๑๓ ต.ค. ๒๔๙๖ การจับจองที่ดิน                                                                    

๒๓. ที่ ๖๐๖ /๒๔๙๖ ลว.๒๗ ต.ค. ๒๔๙๖ ให้ประชุมชี้แจงราษฎรเกี่ยวกับผู้ทุจริตใช้โฉนดปลอม

๒๔. ที่ ๖๑๓ /๒๔๙๖ ลว.๓ พ.ย. ๓๔๙๖ การรังวัดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตามคําสั่งศาล                       

๒๕. คําสั่ง ที่ ๕ /๒๔๙๖ ลว.๑๒ พ.ย. ๒๔๙๖ กําหนดการให้ส่งบัญชีงบเดือนและงบปี

๒๖. ที่ ๖๐๑๕ /๒๔๙๖ ลว.๒๗ พ.ย. ๒๔๙๖ ระเบียบการใช้บัญชีพลของข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน                      

๒๗. ที่ ๖๐๑๖ /๒๔๙๖ ลว.๒๗ พ.ย. ๒๔๙๖ ธนาคารออมสินจัดซื้อที่ดิน

๒๘. ที่ ๖๑๓๗/๙๖ ลว.๒ ธ.ค. ๒๔๙๖ การนัดทําการรังวัดเฉพาะแปลงตามคําขอ                                           

๒๙. ที่ ๖๘๒ /๒๔๙๖ ลว.๒๑ ธ.ค. ๒๔๙๖ การลุกล้ำที่ดินราชพัสดุในครอบครองของกรมที่ดิน

๓๐. ที่ ๖๕๔๗ /๒๔๙๖ ลว.๒๓ ธ.ค. ๒๔๙๖ กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๖                               

๓๑. ที่ ๗๐๘ /๒๔๙๖ ๒๙ ธ.ค. ๒๔๙๖ การตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน